Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

По-справедливото здравно осигуряване

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата стана ясно, че в министерството на здравеопазванетосе обсъжда въвеждането на различни по размер здравни осигуровки в зависимостот това дали хората посещават профилактичните прегледи. Според министърБогоев хората, които не ходят на прегледи, трябва да плащат повече,тъй като при тях евентуалното заболяване може да се открие по-къснои разходите за лечение ще са по-високи.

Разбира се, в тази идея има логика, но въпросът е няма ли тези основанияда се използват единствено за увеличаване на здравните осигуровки нанякои групи хора като по-рядко ходещите на лекар хора, които основноса по-млади и естествено по-здрави или тези с по-високи доходи. Задължителнотопосещение за профилактичен преглед би трябвало да е полезно за здраветона хората, но от друга страна то поражда и някои разходи за тях.

Пример такъв разход е чакането на големи опашки пред лекарските кабинети.Сегашната система на медицинско обслужване е така организирана, че отнея реално могат да се възползват само хората, които разполагат с достатъчновреме. Общопрактикуващите лекари, които имат по 1 200 записани пациенти,трудно могат да приемат всички, ако голяма част от тях желаят да бъдатпрегледани по едно и също време. В такъв случай, когато трябва да чакатна опашки и естествено да губят време, в което те биха работили и добавялистойност, те избират да не използват услугите на личния си лекар и даси платят повече за преглед при специалист.

Също така някои хора имат здравна осигуровка, която сами са си направилиили пък им се осигурява от работодателя им. Те също не използват услугитена здравната каса, защото предпочитат по-скъпото, но за сметка на товамного по-качествено частно обслужване. Съществуват и други примери,но посочените са показателни, че за голяма част от хората в държавнатастатистика няма да се отчете, че са посетили лекар и поради тази причинаса в добро здравословно състояние, но именно на тях ще бъдат наложенипо-високите осигуровки. Така те не само че плащат за услуга, която реалноне използват, а вече може да плащат дори и повече от преди.

Да не забравяме, че здравните осигуровки се определят като процентот осигурителния доход на хората. Според плановете на правителствототези осигуровки през 2005 г. ще бъдат повишени от сегашните 6 на 8%.Въпреки уверенията на министъра на финансите Велчев, че това няма дасе случи, решението, с което се повишава тази ставка, все още не е отменено.Следователно не можем да разчитаме, че осигуровките няма да бъдат повишени,а според някои изявления на министър Богоев това наистина ще се случи.

Все пак ако посочените промени не доведат до нарастване на осигурителнататежест те ще са стъпка в положителна посока, тъй като все пак ще отразяватпо-точно риска от заболяване. Но е възможно това само да е начин заприкриване на увеличаване на осигурителната тежест, която и в моментае много висока.

Остава открит въпросът как точно ще се определя кой и колко повечеще плаща и как ще се администрира това за всеки човек поотделно. Товадиференциране на осигуровките ще генерира много по-високи разходи заопределяне и контролиране на плащането на тези осигуровки. Това ще създадеи възможности за корупция сред личните лекари, които ще регистриратповече преминали профилактичен преглед пациенти естествено срещу някакватакса.

Идеята за по-справедливи здравни осигуровки е добра, но реализациятаи чрез държавната система ще я изкриви. Осъществяването на идеята евъзможно до някаква степен чрез обмен на информация между здравнатакаса и частните здравни фондове за прегледаните пациенти, но така евъзможно също да останат хора, които не са записани в статистиката ите отново ще трябва да плащат допълнително. Освен това по този начинще се създадат и допълнителни разходи за здравните фондове, които отновоще оскъпят и усложнят цялата процедура и ще направят частното здравноосигуряване по-скъпо за потребителите на тази услуга.

Едно сравнително просто решение е тази система да бъде частна. За определенигрупи от хора като пенсионерите и в момента осигуровките са за сметкана държавния бюджет. За останалите хора може да се въведе задължителноздравно застраховане в частен здравен фонд, което да покрива по-големитерискове като скъпото болнично лечение. Здравните фондове и в моментапредлагат подобни застраховки и естествено размерът на застрахователнатапремия се определя индивидуално за всеки човек в зависимост от възрастта,професията, предразположеността му към заболявания и т.н. Така осигуровкатаще се формира справедливо според пазарните принципи. Естествено, пожелание на всеки човек той ще може да се застрахова и срещу други рисковекато по-леки заболявания и да посещава профилактични прегледи, а аконе го направи той ще си поема разходите, когато е необходимо. Все паки при сегашното здравно осигуряване много голяма част от разходите саза сметка на пациентите въпреки че плащат все по-големи здравни осигуровки.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).