Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Платежният баланс на страната за първите шест месеца

Автор: Адриана Младенова / 15.08.2008
Оцени тази статия:

Тази седмица излязоха предварителните данни за платежния баланс на страната за първите шест месеца на годината. Дефицитът по текущата сметка се увеличава и достига 11.5% от прогнозния БВП за 2008 г. спрямо 10% за същия период на миналата година. Основната причина за дефицита е дисбалансът по търговското салдо, който достигна 8,39 млрд. лева за първото полугодие. Увеличението спрямо 2007 г. е повече от 2 млрд. лева. Износът на годишна база расте с 24.6%, но вносът го изпреварва с ръст от 27%. Важно е да се отбележи, че тези растежи са в номинални величини, т.е. вносът и износът се измерват по текущи цени. Основната причина за бързия растеж на вноса е нарастването на цените на суровините в глобален аспект, особено на петрола и природния газ, а не нарастване на физическия обем на внесени стоки в страната. Търговският баланс само с Русия и Украйна за първите шест месеца е отрицателен в размер на близо 5 млрд. лв., което допринася повече от 50% за общия търговски дефицит в икономиката. От своя страна износът също се влияе от нарастване на общото ценово равнище в страната. Средногодишната инфлация до юли 2008 г. е 14,2%.

Въпреки че за чуждестранните анализатори и експерти от Международния валутен фонд и Световната банка дефицитът по текущата сметка представлява основен проблем за икономиката на страната, няма еднозначна връзка между икономическия растеж и платежния баланс. От една страна нетният износ (износът минус вноса) е един от компонентите на БВП в страната и колкото по-голям е дефицитът, толкова по-малък е брутният продукт. Но от друга страна дефицит по текущата сметка автоматично означава излишък по финансовата сметка, т.е. страната привлича капитали и спестявания от чужбина. А не трябва да забравяме, че именно спестяванията, които се превръщат в капитал, са основният двигател на по-високата производителност и на икономическия растеж в дългосрочен план. Спестяванията само в страната не са достатъчни за бърз растеж на икономиката, нужно е да привличаме капитали от чужбина. А необходимо условие за това е да се спечели доверието на чуждестранните инвеститори и да се създадат възможности за реализиране на печеливши бизнес идеи.

Няколко фактора обаче могат да застрашат макроикономическата стабилност на страната. От една страна, глобалната криза и намаляване на ликвидността на международните пазари автоматично означава отдръпване на капитали и инвестиции в страната. Другият фактор е вътрешнополитически - имиджът на страната ни се влоши след последните доклади на Европейската комисия. Неефективната съдебна система е една от най-големите пречки пред правенето на бизнес.

Данните за преките чуждестранни инвестиции през първите шест месеца потвърждават очерталата се тенденция към отдръпване на инвестиции в страната. През първото полугодие преките инвестиции в страната намаляват с 18%. Най-голям принос за това има намалението на притока на инвестиции в секторите недвижими имоти и строителство с 36%. Инвестициите в преработващата промишленост и финансово посредничество от своя страна отбелязват ръст с 47%. Като цяло преките инвестиции в страната покриват 54.9% от дефицита по текущата сметка за първите шест месеа, докато за същия период през 2007 г. покритието е било 87,9%.

Въпреки че дефицитът по текущата сметка се увеличава, а преките чуждестранни инвестиции намаляват, общият баланс е положителен в размер на 2,49 млрд. лева при 1,75 млрд. лв. през 2007 г. Това означава, че положителният баланс на капиталовата и финансова сметка на платежния баланс изцяло покрива дефицита по текущата сметка. Основен принос за това има нарастванеот на перото "други инвестиции" с повече от 3,39 млрд. лева спрямо миналата година. Те включват заеми на местни лица от чужбина, депозити на нерезиденти и външни вземания на предприятия.

Данните за първите шест месеца показват, че засега не се случват песимистичните сценарии за "твърдо приземяване" на икономиката, които се предричат от някои чуждестранни анализатори. Но в този момент е от решаващо значение да продължат структурните реформи в страната и да се подобрява бизнес средата чрез по-малко бюрокрация, ефективна защита на правата на собственост и работеща съдебна система. Това е единственият начин да се противодейства на глобалната криза и да се запазят високите темпове на растеж на българската икономика.

Преки чуждестранни инвестиции в страната по тримесечия за периода 2004-2008 г. (млн. евро)

Източник: БНБ