Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Платежният баланс през януари 2011

Автор: Красимир Петкашев / 18.03.2011
Оцени тази статия:

През седмицата БНБ публикува информация за платежния баланс през януари 2011 година.

Според предварителните данни на БНБ през януари текущата сметка на платежния баланс отчита излишък от 158,1 млн. евро (0.4% от БВП). За това допринасят положителните нетни салда по търговския баланс (+ 111,7 млн. евро), услугите (+ 60 млн. евро) и текущите трансфери (+ 49.1 млн. евро), като единствено подстатия доход е отрицателна (- 62,8 млн. евро). Инвестиционният доход към нерезиденти – причината за дефицита в статия доход – намалява с близо 50% спрямо януари 2010 г. и достига 101,5 млн. евро.

На практика през януари 2011 се наблюдава подобрение в почти всички подстатии на текущата сметка на годишна база. Единствено постъпленията от текущи трансфери се запазват почти непроменени. Особено изразено е подобрението на търговското салдо (износът на стоки расте с 73%) и услугите. Положителните салда по тези статии вероятно се дължат и на свитото вътрешно търсене в момента, което не оказва натиск за по-сериозно потребление на вносни стоки и услуги.

През януари 2010 г., текущата сметка е била на дефицит от 291.9 млн. евро.

Какво е развитието при финансовата сметка?

От статията се регистрира нетен отлив на 624,8 млн. евро, което представялява значително увеличаване на дефицита спрямо януари 2010 г., когато той беше 195 млн. евро.

Единственият положителен финансов поток във финансовата сметка се отчита при преките инвестиции (+ 95,4 млн. евро). През януари в страната са привлечени преки инвестиции за 103,8 млн. евро, нарастване с 81% на годишна база. В същото време сериозен отлив на средства се регистрира в портфейлните инвестиции (-109,1 млн. евро). Очевидно през януари чуждите инвеститори са разпродавали масирано притежаваните от тях български ценни книжа. Общата сума на изтеглените от тях средства е 112,6 млн. евро.

Неблагоприятни са развитията и в другата подстатия на финансовата сметка - Други инвестиции. Нетното салдо на статията е отрицателно (-610,6 млн. евро). Причините за влошаването са две. От една страна е налице силно нарастване на вложените от резиденти (български граждани) средства в чужда валута и депозити на чужди банки. Изтеклите по тази линия средства са 358,8 млн. евро. През януари миналата година картината беше точно обратната – вложенията на резиденти в чужда валута и депозити намаляха с 261,6 млн. евро.

Другата причина за дефицита на финансовата сметка е намаляването на нерезидентските депозити, т.е. чуждите граждани изтеглят (намаляват) депозираните от тях средства в български банки. Общата сума на намалението е 229,5 млн. евро, което все пак е с 50% по-малко от януари 2010 г.

Общият баланс за януари 2011 г. е отрицателен, в размер на 628.3 млн. евро, при отрицателен общ баланс от 422.9 млн. евро за януари 2010 г. Съответно с тези суми намаляват резервните активи на БНБ.