Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Отворено писмо за намаление на данъците

05.02.2007
Оцени тази статия:

До: г-н Георги Пирински

Председател на Народното събрание

 

Копие до:

Г- н Сергей Станишев, министър-председател

Г-н Пламен Орешарски, министър на финансите

Г-н Петър Димитров, председател на Комисията по бюджет и финанси

 

 

Отворено писмо
За намаление на данъците
(за да подкрепите писмото, пишете на svetlak@ime.bg )

Уважаеми господин Пирински,

Подписаните по-долу единадесет организации и аналитични центрове сме убедени, че предстоящите обсъждане и приемане на бюджета на правителството за 2006 г. в Народното събрание могат да допринесат за значителни подобрения в стопанските перспективи на страната.

Според данни на Евростат България е по-бедна от всяка страна, настояща или бъдеща членка на Европейския съюз. В същото време общото данъчно бреме в България, измерено чрез преразпределението през държавния бюджет, е по-високо отколкото в новите членки на ЕС. Водени от желание да подпомогнем решаването на тези два проблема, насочваме Вашето внимание върху възможностите за провеждане на фискална реформа и намаление на данъците.

През последните години консолидираният държавен бюджет отчита значително преизпълнение на приходите и излишък. Между 2001 и 2004 година общото преизпълнение на бюджетните приходи се равнява на 2.7 милиарда лева. През 2005 година очакваме преизпълнение от 1.5-2 милиарда лева. В допълнение, заради изискванията на Европейския съюз България ще повиши значително акцизите и приходите си от тях. От друга страна, високият дял на сивата икономика в страната е значителен резерв за бюджетни приходи при създаване на съответните данъчни стимули за премахването й. На последно място, но не и по важност, по-активни мерки от страна на правителството за провеждане на реформа в бюджетната сфера биха могли да повишат ефективността и да оптимизират разходите.

Поради тези причини ние вярваме, че е възможно значително намаление на данъчната и осигурителната тежест върху българските граждани и компаниите, произвеждащи на територията на България чрез политика на намаляване на данъчните ставки, опростяване на данъчната система и ограничаване на излишните процедури и разходите за нейното функциониране

Ниските данъци повишават разполагаемите доходи на работещите, предприемчивите и инициативните. Те също така увеличават стимулите за труд и поемане на стопански риск и насърчават инвестициите. Ниските данъци намаляват изкривяването на цените и увеличават ефективността на икономическата система като в същото време понижават дела на сивата икономика и увеличават събираемостта. Всички тези ефекти от ниските данъци увеличават икономическия растеж, заетостта, производителността и благоденствието.

Силните положителни ефекти от ниските данъчни ставки заедно с уникално добрите възможности на бюджета в момента ни дават основание да настояваме за значително намаление на данъчно осигурителното бреме върху труда и за постигане на по-ниски и по-конкурентни нива на данъка върху печалбата. Твърдим, че в настоящия момент е възможно двойно намаление на прякото облагане на трудовите доходи и печалбите и неколкократно намаление броя на процедурите и разходите за съобразяване с данъчната система.

Реализирането на подобна данъчна реформа би облагодетелствало българските граждани както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Надяваме се да насърчите народните представители изобщо и членовете на комисията по бюджет и финанси в частност да разгледат задълбочено изказаните по-горе становища, защото сме убедени, че те са технически и политически приложими.

 

 

София, 4 ноември 2005 година

 

За Институт за пазарна икономика - Красен Станчев

За Industry Watch - Асенка Христова-Йонкова

За Център за либерални стратегии - Георги Ганев

За Център за икономическо развитие - Александър Божков и Георги Прохаски

За Европейски институт - Юлиана Николова

За Център за изследване на демокрацията - Огнян Шентов

За Институт за икономическа политика - Ирена Младенова

За Българско дружество "Фридрих Хайек" - Николай Неновски

За Българско общество за индивидуална свобода - Калин Манолов

За Движение "Български Великден" - Георги Стратев

За Балкански Институт по труда и социалната политика - Иван Нейков

 

 

Подкрепили писмото:

Георги Ангелов
Член на управителния съвет, Българска макроикономическа асоциация
Старши икономист, Институт за пазарна икономика

Йордан Матеев
"Капитал"

Йордан Неделчев

Сава Чанков
Софтуерен разработчик

Васил Донев
Технически университет, Варна

Шезаи Шекиров
Ръководител отдел "Кредитиране на МСП - София"
СИБАНК АД

Младен Колев
Фризомат ООД

Никола Иванов
Директор за връзки с инвеститорите на публично дружество.

Радослава Петкова

Д.т.н. ст.н.с. Недялко Попов

Любов Винарова

Николай Горанов
Paying Agency

Ива Сергеева Бориславова

Любка Михайлова
Консултнат, London

Николай Герчев

Нина Ноева
Президент
International Association of Professional and Business Women in Bulgaria

Иван Илиев

Цончо Цончев

Никола Йорданов
Civil Society Co-ordinator, Democratisation
OSCE Mission to BaH, Bosnia and Herzegovina

Гергана Стоянова
Manager Office Burgas
Creditex Ltd.

Васил Карпачев

Йорданка Ганчева
Research Director
Economic Policy Research Institute, R. Macedonia

Павлина Петрова
Executive Director
Economic Policy Research Institute, R. Macedonia

Мария Цурковска
Manager Sofia Office
Creditex Ltd.

Деяна Бориславова

Н. Ситнов

Управителен съвет на РЗК-Ямбол

Пламен Тодоров
Икономист

Емил Стоянов

Любомир Данчев
"Още инфо"

Добри Божилов
Издател

Ивайло Ботев
Creditex Ltd.

Петър Костадинов
Репортер, Sofia Echo Media

Мая Левакова
Управител, Евродом ООД, Варна

Анелия Кънева
OPTICOM OOD

Петър Алексиев
Ямбол

Михаил Стоянов
Сименс България

Явор Иванов
Икономист, Варна

Магдалена Иванова
Сертифициран консултант по управление

Пламен Петров

Владимир Начев
Партньор,
Arsov Natchev Ganeva

Наталия Кесерова
Creditex Ltd.

Любомир Попйорданов
Managing Director
ODYSSEIA-IN Ltd

Николай Пъдарев
MEIJI DAIRIES CORPORATION

Доц. Д.р Нинел Кьосева
Нов Български Университет

Петър Алексиев
Ямбол

Борислав Георгиев

Елена Бончева

Валя Веселинова

Емил Георгиев

Кристина Бонева

Антони Миленков

М. Павлов

Елена Маринова
Финансов анализатор, Първа Финансова - Брокерска Къща

Румен Янев
Журналист

Петър Петров
Финансов анализатор

Петър Дочев
Software Engineer, SAP Labs Bulgaria

Илия Левков
Председател на Управителния съвет, Стопанска камара - Петрич

 

И много други....