Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отговорът

Автор: Светла Костадинова / 20.07.2007
Оцени тази статия:

След като е ясно, че намаление на осигуровките от средата на година няма да има, е добре поне да разберем конкретните причини, които да бъдат подкрепени с точни разчети и аргументи. Тъй като силно се вълнуваме от тези развития и четем законите, изпратихме заявление за достъп до информация до Министерството на финансите с искане да ни бъде предоставен докладът, с който министерството препоръчва определено действие на Министерски съвет.

Отговорът на министерството с дата 12 юли 2007 г. беше следният:

„Проектът на доклад ще бъде предложен на Министерски съвет и след разглеждането му, решението ще бъде оповестено в средствата за масово осведомяване

[...]

Съгласно закона за достъп до обществена информация, достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение.

Исканият от Вас достъп до служебна обществена информация е ограничен, тъй като същата няма самостоятелно значение, а представлява становище, изготвено от Министерството на финансите, което е свързано с оперативна подготовка на акт, който следва на основание § 70 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. да бъде приет от Министерски съвет.

С оглед на изложеното и на основание чл. 37, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация Ви уведомяваме, че исканата информация не може да Ви бъде предоставена."[1]

 

Коментарът

Решението на МС за намаление на осигуровките трябваше отдавна да е факт. Независимо какво е. Сега е ясно, че фактически е почти невъзможно МС да реши например през август да намалява осигуровките и да внесе това си предложение в Народното събрание за гласуване.

Един от аргументите на Министерството на финансите за отлагането във времето на представянето на този анализ е изчакване на данните за полугодието. Това най-вероятно означава, че още като е записвано в закона за бюджета това условие е било ясно, че просто няма как да бъдат организирани обсъждането, анализът и евентуалното решение за намаление на осигуровките в средата на годината.

От друга страна, не сме съгласни, че чак след приемането на доклада на финансовото министерство трябва да се включи обществото в обсъждането на предложенията в него. Разпоредбата на закона може да се тълкува по различни начини и явно администрацията го прави така, че да не е задължена да обсъжда с когото и да е работата си преди тя да бъде приета от МС.

 

Кой е ощетен от несъстоялото се намаление?

Нашите изчисления показват, че след като отчетем определени групи в обществото, които поради различни причини не работят и затова не плащат осигуровки, то излиза, че около 41% от населението в България работи под различна форма и затова поне според законите трябва да плаща осигуровки. Ако обаче допуснем, че размерът на неофициалната икономика е 27% и заетите в нея не плащат осигуровки, то се оказва, че реално една трета от цялото население плаща някакви осигуровки.

С други думи, правителството чисто политически няма проблем с отлагане на намалението, защото мнозинството едва ли ще тръгне „на протест" в защита на каузата за по-ниски осигуровки, въпреки доказаната логика, че по-ниските осигуровки стимулират плащането. Но това е друга тема.

 

2004

2005

2006

Население

7 761 049

7 718 750

7 679 290

Пенсионери (към юни)

2 330 621

2 315 027

2 286 616

Заети в държавно управление (към юни)

120 758

134 962

136 803

Деца до 18 години

1 592 951

1 557 873

1 120 000

Безработни (към юни)

452 428

411 586

340 059

Студенти

39 099

45 144

50 685

Лица на месечни социални помощи

128 181

124 635

183 122

Хора с увреждания

351 889

409 203

409 203

Затворници (осъдени с ефективна присъда)

18 132

19 000

11 436

Заети

2 726 990

2 701 320

3 141 366*

Дял на заетите от общото население

35%

35%

41%

Заети, без 27% от работещите в сивата икономика, които не плащат осигуровки изобщо или не върху реални доходи

1 990 703

1 971 964

2 293 197

Дял на работещите от общото  население, които реално плащат някакви осигуровки

26%

26%

30%

Източник: НСИ, изчисления на Институт за пазарна икономика

Забележка: * Средногодишните данни на НСИ за 2006 година за заетите са 3 110 000. души. Разминаването е в резултат на допускания, които трябва да се направят за определени групи в нашата сметка, но обосноваването им ще изкриви допълнително картината. Представените числа са най-вече за илюстриране на тенденция.[1] Копие на отговора можете да прочетете тук 1, 2