Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Още веднъж за армията

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата българското правителство прие т. нар. Стратегически прегледна отбраната, с което би трябвало да реши проблема с броя на войниците вармията. С това решение броят на войниците на практика се запазва за неопределеновреме, като все пак постепенно – за период от над десет години, той ще сенамали до 39 хил. души.

По този начин реформата в българската армия значително се забавя. Необходимитесъкращения на ненужен персонал ще отнемат прекалено много време и съответноще продължат да се правят ненужни разходи за заплати на раздутия административенперсонал.

Един от основните проблеми в българската армия е дублирането на функциитев Генералния щаб и Министерството на отбраната. Само в министерството иматринадесет дирекции, освен това четири изпълнителни агенции и още две службиса подчинени на министъра.

В информацията в медиите не става ясно дали с документа се взима решениеза вида на армията. Смисълът на реформата е армията да стане професионалнаили поне доброволна. В предишна статия (виж тук)посочихме негативните последици от военната повинност. Накратко те са:

· Загуба на доход за работещите хора;
· Загуба на работно място;
· Последващи разходи за намиране на работа, а за безработните – пропуснатовреме за това;
· Ненаемане на някои младежи поради несигурността кога ще бъдат повиканиза военна служба;
· Деквалификация и пропусната възможност за повишаване на квалификацията.

Според наши изчисления загубата само от непроизведената стойност от отслужилитее около 150 млн. лв. годишно.

За съжаление, отмяната на задължителната военна служба се отлага със всякаизминала година, което още повече задълбочава проблема.

Числеността на армията също е от съществена важност за реформата. Спореднас 39 хил. души са прекалено много за страна като България. Намаляванетона броя до 22 хил. би било много по-добро решение от гледна точка на разходии ефективност. То ще даде възможност за съкращаване на разходите за персоналапри повишение на възнагражденията за редовите войници. Основната част отразходите в армията в момента са текущите разходи за издръжка, които саоколо 90% от общите.

Намалението до 22 хил. души ще даде възможност този процент да се понижизначително до около 50-60%. Освободените средства ще могат да се използватза модернизация на въоръжението, която наистина е необходима.

Такава численост на армията ще е напълно достатъчна за изпълнението намисии в чужбина. Според предвиденото в прегледа на отбраната за това санеобходими около 2300 човека. Армии, които са доста по-малобройни от българската,като тези на Нова Зеландия и Ирландия, които са по около 12-13 хил., сав състояние да подготвят войници за по 20 мисии годишно, докато това в моментапри българската непрофесионална армия е много трудно.

Според прегледа на отбраната за модернизацията са необходими поне 1.5 млрд.лв. Това са страшно много пари, които естествено ще бъдат платени от българскитеданъкоплатци. Все пак не става ясно как точно са били направени изчисленията,за да се получи такава сума. От голямо значение е и прозрачността при възлаганетона поръчки за такива значителни суми, тъй като съществуват големи възможностиза злоупотреби. Само приемането на едни ясни правила за прозрачност, отчетности отговорност ще направи процедурата достатъчно добра и парите на данъкоплатцитеще се използват най-разумно и ефективно.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).