Статии ISSN 1313 - 0544

Опитът на ИПИ по ЗДОИ (2013-2015)

06.04.2015
Оцени тази статия:

Опитът на ИПИ по ЗДОИ (2008-2012)

2015

Информация за годишните разходи за абонамент за компютърни правно-информационни системи на Министерство на финансите за периода 2010–2014 г., включително с разбивки за подопечните звена

подадено заявление (pdf) | получен отговор (pdf)

Годишни данни на Агенция по заетостта за свободните работни места по области, без тези по програми за заетост и ОП“РЧР“, за периода 2003-2013 г.

подадено заявление (pdf) | получен отговор (pdf)

2014

Актуална справка за държавните капиталови трансфери, предоставени на държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират. (Изисква се данните да бъдат за финансовата 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.);

Актуална справка за получените държавни субсидии от държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират. (Изисква се данните да бъдат за финансовата 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.).

подадено заявление (pdf) | получен отговор (zip)

Информация относно фискалния резерв по месеци в лева за периода януари 2007 – май 2014 г.

подадено заявление (pdf) | получен отговор (pdf)

2013

Размер на приходите от тютюневи изделия и обложени количества

подадено заявление (pdf) | получен отговор (pdf)

Размер на задълженията на държавни предприятия и търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират, по месеци за периода януари 2007 г. – ноември 2013 г.

подадено заявление (pdf) | получен отговор (pdf)

Размер на невъзстановен данък добавена стойност (ДДС) към края на месеца, по месеци за периода януари 2007 г. – юли 2013 г.

подадено заявление (pdf) | получен отговор (pdf)

Брой осигурени лица и среден осигурителен доход по ИД и групи професии и брой осигурени лица на минималния осигурителен доход по съответните ИД и групи професии (с толеранс от 10% около прага) за 21 области с изключение на: София – град, Варна, Благоевград, Русе, Хасково, Видин, Плевен;

подадено заявление (pdf) | получен отговор (zip)

Опитът на ИПИ по ЗДОИ (2008-2012)