Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Обява: Конкурс за есе

15.12.2006
Оцени тази статия:


Българска МакроикономическаАсоциация

 

Обявява

Конкурс за студентско есе на тема:

“Пенсионната система в България- проблеми и решения”

В конкурса могат да участват всички български студенти, които иматинтерес в областта нa макроикономиката, без ограничение за завършенкурс.

Кандидатите трябва да покажат:

-- Много добри познания по отношение българската икономика;
-- Умения за боравене с формални модели;
-- Използване и цитиране на подходяща литература;
-- Оригиналност в стила;
-- Убедителност на изложението;
-- Есетaта могат да бъдат написани на български или на английски език;
-- Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали,библиография и приложения.

Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съветна Българската Макроикономическа Асоциация (БМА).

Наградният фонд е осигурен със средства от Международния Валутен Фонди Българската Макроикономическа Асоциация и предвижда следните награди:първа награда е в размер от 400 лв. втора - 250 лв., трета- 150 лв.На наградените студенти ще бъде предоставена възможност също така дапредставят своите есета на Годишната конференция на Българската МакроикономическаАсоциация, която ще се състои в края на месец февруари 2005 г.

Есетата трябва да се изпращат на е- mail anastasia.chorbadgieva@gmail.com.Крайният срок е 31.01.2005 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайтана БМА- www.bma-bg.org

За повече информация и въпроси можете да се свържете с техническиясекретар на БМА, Анастасия Чорбаджиева, на горепосочения e- mail.