Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Обосноваването на бюджет 2006 г.

16.12.2006
Оцени тази статия:

Въпреки промените в политическата атмосфера на 2005 г., в която една от основните теми на изборите бе намаляването на данъчно-осигурителната тежест, въпреки обещанията на предишното и сегашното правителства за прозрачност и въвеждане на оценка на ползи и разходи от политики и законодателство и въпреки четирите ръководства и наръчници, издадени от министерския съвет как трябва да се извършва такъв анализ (1), проектобюджетът на следващата година не прилага дори елементарните техники на обосноваване и преценка на ефектите от конкретната фискална политика.

Техника на съставянето

При внимателен прочит на Доклада за държавния бюджет за 2006 година може да се установи следното.

 1. Предвижданията се правят на макро ниво. В основата им са регресионни модели, които се задейства при определени параметри. Тази работа е свършена преди около месец от Агенцията на икономически анали и прогнози. Възможно е да има спор по заложените показатели, но в общи линии техните стойности са логични.

 2. Предвиждания на ефекти на микро ниво не са правени изобщо. Т.е. в проектобюджета и неговите мотиви (т.е. доклада) няма да намерите описание на ефектите от определени данъчни и процедурни нововъведения върху разходите и приходите на различни части от обществото, ако за такива разчети не се смятат изказванията за еди колко си освободени средства за бизнеса или за определени суми за домакинствата.

 3. Бюджетът е съставен според добре известния “исторически подход”, т.е. не е ориентиран спрямо определени цели, за чието постигане той би бил средство. Очевидно свидетелство за това е Графика 2 от доклада, която онагледява основните разходни показатели на консолидирания бюджет.

Този подход има своите обяснения и оправдания. В някакъв смисъл изобщо е странно, че проектът бе внесен в срок – предвид на очевидно трудните преговори между партньорите в коалицията и между министерствата, а и предвид на проточилите се дебати с мисията на МВФ.

Освен това може да се има предвид и възможността да се състави по-вреден за благосъстоянието на гражданите проект за държавен бюджет от този, който е налице в момента.

Особеното на ситуацията е в абстрактните допускания и вяра в определени идеи, на които се опира проекта. Доколкото те не са обяснени и обосновани, за тях възможно да се гадае. След като се разгадаят идеи, ще бъде възможно да се състави алтернатива на подхода, приложен от правителството.

Водещи идеи и съществени пропуски

 1. Посочената графика на стр. 12 и обясненията към нея, както и главата за разходите през 2006 не дават никаква съществена информация за замисъла на две бюджета. Ръстът на тези разходи е от 6% при заблатите и другите възнаграждения до около 15% при социалните разходи. Но освен това капиталовите разходи нарастват с 1/3. Защо 1/3, а не ?? Защо в капиталови разходи са заложени толкова много средства за жилищно строителство след като частното строителство върши все по-добре работата си при по-изгодни условия на финансиране? Как заложените в това перо 981,5 милиона лева ще се отразят на частния сектор? Кой ще бъде облагодетелстван и защо? Колкото и да са разумни тези въпроси, отговор на тях няма да намерите.

 2. На стр. 28 се казва, че значителният ръст на капиталовите разходи се правел “с оглед стимулиране на общия икономически растеж”. Тази идея е повече от съмнителна, дори от гледна точка на здравия разум. Ако този почти един милиард за жилищно строителство ще се инвестира от правителството, то той първо трябва да бъде събран от него. Процедурата по събиране данък и възлагане на строителен проект има своите разходи, които най-вероятно ще намалят общия ресурс за инвестиция и съответно въпросния разход ще бъде отнет от “общия икономически растеж”.

 3. Късогледството е основен признак на проекта за бюджет. То се проявява най-ярко в две от фундаменталните идеи, залегнали в неговата основа. Първата от тези идеи е т.нар. намаляване на осигурителните вноски с 6%. Тази промяна не се извършва с реформа на НОИ и на цялата т.нар. разходо-покривна философия. Т.е. става дума за косвено субсидиране от други данъчни приходи на същата продупчена крина. Квази фискални са и идеите за покриване на част от приходите на НОИ с такива от приватизацията (1/4) и със спестявания на административни разходи (1/2 от тях). Защо тогава тези спестявания не са направени още в проекта за бюджет? Така се биха улеснили и преговорите с МВФ?! Крие ли се нещо зад прехвърлянето на средства от единия джоб в другия и ако “да”, какво е то. Независимо от отговорите на тези въпроси, очевидно е, че идеята за такова “намаляване” на осигурителните вноски е по-скоро замисъл за покачване на други данъци. Догодина вероятно ще сме свидетели как сега щастливите представители на работодателите, политиците и експертите, одобряващи “промяната”, ще се борят срещу поредното увеличаване на данъците, този път с аргумента, че е отворена нова дупка в коритото на НОИ. Разбира се и от тази мярка днес едни печелят повече от други, но и за това няма да намерите анализ.

 4. Второто основно късогледо “решение” е премахването на скала на облагането на доходите на физическите лица и въвеждането на нова. Има няколко очевидни ефекта и дефекта: а) облагат се най-тежко хората със средни доходи; б) тези средни доходи се фиксирани доста ниско; в) на лице е “оплоскостяване” на облагането към най-високия праг; г) няма споделени основания на този избор; д) но е доказано, че този ход сам по себе си, ще затрудни или поне няма да подобри събирането на този вид данък. Най-странното във възприемането на това късогледо “решение”, че самото министерство разбира не особено голямата смисленост на своите действия. В Медиапул може да се прочете следното: “Бюджетната комисия прие въвеждането на нулева ставка за доходи до 180 лева на месец и стъпала от 20-22-24%. В коментар на депутатски въпрос за постепенно въвеждане на плосък данък, Кадиев обясни, че ако се въведе единна ставка от 21% за доходи между 250 и 600 лева с премахване на средното стъпало от 22%, загубите за бюджета ще са незначителни – около 130 хил. лева. (2)

 

Приложение на аритметиката

За по-нагледна и проста ориентация на избиратели и народни избраници, ние ги приканваме сами за себе си да направят няколко прости изчисления.

 1. Първото изчисление по повод деня на данъчната свобода. В продължение на няколко години ние чакахме някоя от трите организации на данъкоплатците за се заемат с тази сметка, но това не се случи. Според сумата на всички планирани приходи в държавния бюджет през 2005 са били необходими 142,5 дни, за да бъдат те изработени. Т.е. на 23 май следобед фирмите и гражданите на България са почнали да работят за себе си. (Ако се смятат само чистите приходи от данъци, денят на освобождаване е 26 април .). Всъщност обаче, тъй като ще се окаже са събрани 3-4% данъци повече, освобождаването от данъци е настъпило по-късно, когато се отчете окончателно изпълнението на бюджета за 2005 г

 2. През 2006, според всички предвиждани приходи в бюджета, за изкарването им ще са необходими 146 дни (2,5 дена повече). Ако се пресметнат само чистите данъчни приходи – денят е 9 май. Който иска още от сега може да планира празника.

 3. Когато се гледат разходите, не е лошо те да се онагледяват и да се търсят алтернативи. Долната таблица подпомага това упражнение.

 

Разходи на правителството през 2006 за определени периоди време (“Правителствен разходометър”)

Пари в лева

Време

579

секунда

34 740

минута

2 084400

час

50 025 600

ден

 

Пример как да се търсят алтернативи: разходите на правителството за 1000 секунди са достатъчни за оборудването с компютри на сто класни стаи с по десет компютъра.

Който иска може да направи и подробна, и повърхностна справка за това как се обосновават политики и разходи, ако посети следната страница: www.ria-studies.net

 

 

-----------------------------------------------

(1) Както е логично да се очаква, става дума за книжки, издадени по проекта на програма ФАР ( PHARE, BG-0103.04). Това са следните инструкции и наръчници:

 1. Ръководство за оценка на въздействието в България;

 2. Ръководство за стратегическо планиране и разработване на политики в България;

 3. Ръководство за обществени консултации в България;

 4. Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България.

Не ги търсете в Интернет.

(2) Виж: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=110741&srcpos=6

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).