Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново изследване на ИПИ: Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР)

06.11.2009
Оцени тази статия:
 

РЕЗЮМЕ на изследването „Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР)"

Този анализ представлява кратък преглед на дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР) като ключова институция, отговорна за опазването на реда и осигуряването на сигурност за гражданите. Тези дейности са главни предпоставки за съществуването на всяка общност и са необходимост за благоденствие и свобода на индивида.

Целта е да се направи опит за оценка на ефективността на МВР - доколко се постигат целите и се изпълняват задълженията, както и да се оцени дали изпълнението е по възможно най-ефективен начин. Анализът позволява идентифициране на областите, в които е необходима промяна.

Изследването показва, че в МВР има сериозни проблеми.

Министерството не е адаптирано към новите реалности, в които трябва да работи. Пример за това е непрозрачността, заложена в нормативните документи, регулиращи дейността му - остатък от тоталитарното минало и несъвместимо с принципите на свободното общество.

Резултатите от работата на МВР също са повод за загриженост. Докато материалната осигуреност на институцията е налице (България е на първо място в ЕС по разходи за вътрешна сигурност в ЕС), то резултатите от работата са крайно незадоволителни.

България е шампион по недоверие в институцията от страна на гражданите по данни на Евробарометър. И макар да имаме един от най-големите полицейски щатове в ЕС, то има огромни проблеми с превенцията, регистрирането и отчитането на престъпленията, както и с тяхната разкриваемост (общата разкриваемост на криминалните престъпления е под девет процента).

Изследването, макар и основано само на обобщени индикатори, позволява да бъдат определени няколко насоки за крайно наложителното подобряване на работата на МВР. Те са свързани с повишаване на прозрачността, оптимизация на личния състав и разходите, децентрализация и по-силна връзка с гражданите.

Целият текст на изследването е достъпен ТУК.