Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Новини от икономическата комисия-Закона за публичното предлагане на ценни книжа

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Без дебат премина първото четене на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа в икономическата комисия на Народното събрание. Промените в закона са главно в сферата на корпоративното управление и защитата на интересите на миноритарните акционери.

1/ Според авторите на измененията защитата на интересите на миноритарните акционери се постига чрез изключване на всякаква друга възможност за увеличаване на капитала на публично дружество освен чрез емитирането на права. Тези права могат да се търгуват от акционерите, които нямат интерес да участват в увеличаването на капитала. В мотивите към законопроекта е записано, че така "се спазват едновременно няколко принципа: на равнопоставеност - осигурява се равна възможност за всички акционери да участват в увеличаването на капитала; на справедливост - всеки акционер има възможност да бъде обезщетен чрез продажба на правата за неучастието си в увеличаването на капитала и съответно намаляване на дела му в капитала на дружеството чрез продажба на правата; на безпристрастност - уредбата предполага липса на възможност на всяко заинтересувано лице да влияе на процедурата на увеличаване на капитала и по този начин да ощетява акционер или група от акционери."

2/ Забранява се увеличаването на капитала на публично дружество чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите и превръщането на обикновени облигации в конвертируеми.

3/ Компенсаторните инструменти се приравняват на останалите ценни книжа. Предвижда се създаването на отделен сегмент на фондовата борса, където ще се търгуват тези инструменти.

4/ Въвеждат се нови изисквания по отношение на разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти. Предлага се заинтересованите лица да имат достъп до проспектите за публично предлагане на ценни книжа от момента на регистрирането им в Държавната комисия по ценните книжа.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!