Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Новини от икономическата комисия

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

На редовното си заседание в сряда (06 януари) депутатите от икономическата комисия продължиха работата си по второто четене на Закона за държавните помощи.

1/ Както вече коментирахме, смисълът на закона е да ограничи до минимум отпускането на държавна помощ, която застрашава свободната конкуренция. При възприетия в закона подход обаче ограничаването е по-скоро формално, тъй като се допускат изключения, които на практика включват всичко. Допустима е помощта (възприети са критериите в ЕС) за определени региони при два случая: а) когато насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица и б) когато подпомага развитието на отделни икономически райони, доколкото не се засяга търговията между България и ЕС. На практика това означава две неща. Първо, за райони с ниско жизнено равнище се смятат районите, в които БВП на глава от населението е по-малък от 75 % от средния БВП на глава за ЕС. Цялата територия на България отговаря на този критерий, което означава, че държавната помощ, отпускана на цялата територия на България, се смята за допустима. Тоест, въпреки наличието на формална забрана, на практика има неограничена възможност за отпускане на държавна помощ. Второ, държавата ще може да отпуска и помощи на приоритетни региони в рамките на страната. Това е доказателство как в процеса на европейска интеграция може да се наложи приемането на формален закон, който няма особено практическо значение.

2/ Законът установява разрешителен ред за предоставяне на държавни помощи. Депутатите решиха Комисията за защита на конкуренцията да разрешава и контролира предоставянето на такива помощи. Не се прие предложението на Атанас Папаризов да се ограничат правомощията на КЗК и тя да може само да контролира, но не и да се самосезира и да разрешава . Според председателя на комисията Валери Димитров КЗК е държавен орган, който е относително независим от изпълнителната власт, която е основен "раздавач" на помощи и от тази гледна точка е подходящ да преценява тяхната допустимост. На практика в областта на държавните помощи КЗК ще има същите компетенции, които има Европейската комисия.

3/ КЗК ще обнародва в "Държавен вестник" условията, при наличието на които може да се предоставят помощи, без да е необходимо уведомяване на комисията. Според авторите на закона така се постига известен автоматизъм, който ще облекчи процесът на отпускане на държавни помощи.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!