Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Нова рубрика на ИПИ: Новата индустрия

Автор: ИПИ / 23.07.2021
Оцени тази статия:

В тази рубрика ИПИ представя успешните модели на развитие и трансформация на бизнеса в България.

Анализите са изготвени по поръчка и в сътрудничество с компаниите, като отговорността за анализа и изводите е изцяло на ИПИ.

  • Кризата от 2008-2009 г. бе своеобразен вододел по отношение на модела и факторите за растеж в българската икономика. Перспективата за членство в ЕС, завършващият процес на приватизация на големи предприятия, кредитната експанзия и интересът към строителство и покупка на имоти доведе до значим прилив на чуждестранен капитал.
  •  Между 2010 и 2019 г. България отбелязва постоянен икономически растеж, но двигателите на растежа вече са различни. Износът на стоки и услуги е основният фактор с реален ръст от 7,4% средногодишно. Трансформацията на икономиката е в голяма степен резултат от бързата интеграция на български производства и услуги в глобалните вериги на стойност. 
  • Кризата, последвала пандемията от началото на 2020 г. прекъсна десетилетието на растеж за българската икономика, но икономическите последици са по-слаби от първоначалните прогнози и опасения. Шокът в индустрията и голяма част от услугите беше рязък, но краткотраен – още през лятото на 2020 г. започна възстановяване. Някои от отраслите на преработващата индустрия вече достигнаха предкризисните нива на активност. Данните сочат, че основните дълготрайни процеси, протичащи в българската икономика, продължават и не са засегнати в дълбочина от кризата.

Успешното развитие на българските предприятия продължава да зависи от способността им да увеличават производителността си чрез технологично обновление и инвестиции в среда на все по-силна регионална и глобална конкуренция и отворен пазар на труда в ЕС, който ще остане голямо предизвикателство пред задържането на квалифицирана работна сила.