Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниската заетост спъва възстановяването на европейската индустрия

Автор: Явор Алексиев / 15.07.2011
Оцени тази статия:

Публикуваният през тази седмица месечен доклад на Европейската комисия за възстановяването на европейската индустрия обособява високата безработица като една от основните пречки пред по-бързото възстановяване на сектора.

Безработицата в ЕС продължава да е висока – 9,3% за май месец, което е с едва 0,3процентни пункта по-ниско от средното за 2010 г. ниво от 9,6%. В сравнение с година по-рано безработицата се е понижила в деветнадесет страни-членки на ЕС и се е увеличила в осем. Най-забележителен спад се наблюдава в Естония (от 18,8% на 13,8%), Латвия (от 19,9% на 16,2%) и Германия (от 7,2% на 6,0%). Увеличаването на безработицата в Гърция за същия период е от 11,0% на 15,0%, а тази в България се покачва с 1,1% до 11,2%. Страните с най-ниски нива на безработица в Европа са Холандия (4,2%), Австрия (4,3%) и Люксембург (4,5%). Най-много са безработните в Испания – 20,9%. Според доклада да ЕК, броят на безработните европейци през май е бил над 22,4 милиона.

За първото тримесечие на 2011 г. се виждат повишение за заетостта в индустрията и услугите, но заетите в строителството са отбелязали спад от 1,1% спрямо предходното тримесечие.  Преобладаващата част от новосъздадените работни места, обаче, са за временна или почасова заетост, което буди опасения относно устойчивостта на възстановяването на пазара на труда и нагласите на бизнеса. Заетостта в преработваща промишленост е с 0,6% по-висока в сравнение със същия период на миналата година, но предварителни данни от Евростат сочат, че средната продължителност на  работното време на заетите в тази сфера е с 9,5% по-малко от пика на този показател през първото тримесечие на 2008 г.

Развитие по сектори

Възстановяването на европейската индустрия протича с различен интензитет в различните страни-членки на ЕС. Въпреки че в някои държави като Полша, Белгия, Естония и Словакия обемът на производството вече надхвърли предкризистните нива, повечето държави са все още далеч от достигането им. През април обемът на преработващата промишленост  в Европа е с 15% над най-ниската точка на цикъла през април 2009 г., но остава с 8% под високите резултати от февруари 2008 г. И през второто тримесечие на 2011 г., основен стимул за възстановяването на производството остава износът.

Индустриалното производство през април 2011 г. бележи най-силен ръст в Естония (31,8%), Латвия (13,7%), Швеция (10,5%) и Германия (9,9%). Най-сериозният спад е в Гърция (-10,7%). Изключително бавно е възстановяването и на строителната индустрия. Според доклада на ЕК, строителството в България се е свило с 22,8% през последната година (април 2011 г. спрямо година по-рано), като единствено в Словения данните са по-неблагоприятни    (-27,3%). На годишна база строителството в ЕС се е свило с 1,2% през април, след отбелязан вече спад от 2% през март.

Бавното възстановяване на европейската икономика е една от основните причини, които ЕК посочва като определящи за забавения ръст търговията в рамките на ЕС. За последните 3 месеца до месец март, обемът на търговията в рамките на ЕС бележи 15% ръст, докато  износът на стоки за трети страни нараства с 29% само за последните три месеца.

В доклада на ЕК се обръща внимание и на постепенното забавяне на положителните тенденции в туристическата индустрия, след силното начало на 2011 г. Посочва се, че повишаването на цените на енергийните суровини ще окаже директно въздействие върху сектора, тъй като е обвързано както с разходите за транспорт, така и с наличните средства на туристите. Очаква се броят на нощувките на туристи в страните-членки на ЕС да нарасне с 2,6% през 2011 г. и 4% през 2012 г.