Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


Посетете новата страница на Института за пазарна икономика, посветенана данъчната и бюджетната реформа. На нея ще намерите всичкикоментари на икономистите от Института по повод на фискалната политика,данъците и държавните разходи. Там също така може да откриете държавниябюджет за 2004 година с всички доклади към него и всички приложения,показващи колко хора работят в отделните бюджетни структури и колкоса разходите на отделните министерства и агенции.

Данъци и бюджет

-----------------------------------------------

В една от най-добрите книги по икономика – “Човешкото действие.Трактат по икономика”, Лудвиг фон Мизес представя фундаментите наикономическата наука и следствията от тях. Той разглежда функциониранетона пазарното стопанство, проблемите, създавани от държавната намесаи невъзможността за извършване на икономическа калкулация при социализма.


Ludwig von Mises,Human Action. A Treatise on Economics