Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме: “Паричният ред. Критика на теорията на парите”

Автор: ИПИ / 30.11.2007
Оцени тази статия:
 Теорията на парите не може и не трябва да бъде единствено пресичане на криви, движение на парични агрегати, лихвени проценти и валутни курсове. Тя трябва да отрази реалния живот, където парите са в центъра на интересите и борбите за власт на различните социални групи и отделните индивиди, на техните конфликти и кооперация. В книгата е направен опит за изграждане на нов теоретичен социологически модел на паричните системи, който да послужи не само за по-нататъшно развитие на паричните изследвания, но и за редица чисто приложни и емпирични анализи.

Николай Неновски е преподавател по теория на парите и международни финанси в катедра „Финанси" на Университета за национално и световно стопанство. Той е член на Управителния съвет на Българска Народна Банка.