Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Необходим ли е нов договор с Crown Agents ?

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата една от много дискутираните теми беше обявеното от министърВелчев удължаване на договора с Crown Agents за нови две години. Сегашнияттригодишен договор изтича през септември тази година. Г-н Велчев аргументирасключването на нов договор с “уникалната възвращаемост на платените от държаватасредства чрез увеличаването на митническите приходи”. Той заяви, че през2002 г. месечните приходи на митниците са надвишавали средно с 40 млн. лв.събраното през 2001 г., а за цялата 2003 г. приходите надхвърлили с над750 млн. лв. събраното две години по-рано. Като извод беше обобщено, чеувеличаването на приходите надвишава 50 пъти платеното от държавата на частнатакомпания.

Договорът с Crown Agents беше сключен с цел преодоляване на корупциятаи въобще подобряване на работата на митниците. Става въпрос за повече от8 млн. британски паунда. Компанията беше избрана без обществена процедура(без търг или конкурс), като на широката публика беше обяснено, че товасе прави по този начин поради характера на заданието.

Горната информация предизвика сериозни дебати през седмицата. Много политиципоискаха поне да се потърси и тяхното мнение предвид обстоятелството, чеако се продължи, договорът с фирмата ще обхване и част от мандата на следващотоправителство.

Всеки консултантски договор предполага цел, времеви обхват, междинни цели(могат да бъдат структурни показатели) и съответно начини за мерене на успеха.От думите на г-н Велчев се разбира, че увеличаването на приходите на митницитее основният критерии за мерене на успеха. При това положение, може би CrownAgents са си свършили работата и не е необходим нов договор, защото приходитевече нараснаха Друг е въпросът, че през разглеждания период след 2001 г.се наблюдава постоянно нарастване на вноса, така че увеличаването на приходитев бюджета е нормално следствие. Нарастването на вноса зависи от средатаза бизнес в България и работата на митниците е само един от компонентитена тази среда. Така например е възможно за даден период от време, CrownAgents да свърши чудесна работа, но приходите от внос в бюджета въпрекитова да намалеят. При това положение не е логично да се смята, че докатонарастват приходите в бюджета от облагане на вноса е необходим договор свъпросната или друга консултантска фирма.

Също така не е ясно, ако през досегашните три години от Crown Agents сапредали своите знания и умения на служителите от Агенция митници, каквоще бъде естеството на тяхната работа от сега нататък. В медиите се появиинформация, че по време на новия договор основният акцент ще бъде същественатареформа на митниците. Само че, всички ние си мислехме, че една от задачитена Crown Agents е именно реформиране на митниците и, че голяма част от тазиработа вече е свършена. Реформата на една система не може да продължавадо безкрайност и би следвало да се обвърже с конкретни структурни показатели(система от мерки и действия), така че да може да се прецени какви резултатисе постигат. Като всяка от тези мерки би следвало да се обвърже с ясни срокове.Това ще доведе и до повече прозрачност и отчетност пред данъкоплатците.В противен случай, ако договорът бъде продължен, за следващото правителствоще бъде абсолютно невъзможно да оцени и анализира свършената работа.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).