Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Намалението на администрацията – реално или PR кампания

16.12.2006
Оцени тази статия:

В началото на седмицата беше внесен за обсъждане в Народното събрание проектобюджетът за 2006 г. от управляващата коалиция. Силно афиширана в публичното пространство е “реформата” за съкращаване на административната структура с 10% от 1 април 2006г. Едно от най-спряганите имена в тази връзка е Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа, който до 31 януари 2006г. трябва да излезе с предложения за съкращаване на персонала в бюджетния сектор с цел “преструктуриране и оптимизиране” на бюджетните разходи.

Тази новина сама по себе си не би трябвало да доведе до мащабна психоза у чиновниците, защото уволненията при смяна на властта са по-скоро практика отколкото прецедент и от тази гледна точка са очаквани в някаква степен. Разбира се, идеята за намаление на държавния апарат и създаване на по-голяма ефективност в тази сфера трябва да се тълкува като положителна новина от бизнеса и частния сектор. Намаление на бюрократите намалява издръжката за тях и евентуално иззетия доход от данъкоплатците.

Доколко реалистични са тези надежди?

Обективният прочит на проектобюджета за 2006г. показва, че идеята за 10% съкращение на чиновниците остава по-скоро в рамките на добрите пожелания. В приложение 1 към доклада за проектобюджета са представени бюджетите на министерствата, агенциите към тях (второстепенни разпоредители) и другите ведомства на централната власт. Няколко министерства са афиширали намаление на щатните бройки като част от осъществяване на политиката за “преструктуриране на разходите и оптимизиране числеността на персонала”, но като цяло делът на намалените щатни бройки на чиновниците е под 5% (виж таблицата). Николай Василев отбеляза, че съкращаването на държавните служители ще започне от незаетите щатни места. Това обаче не би могло да се нарече реформа, тъй като няма реално спестяване на разходи.

От друга страна преструктурирането в администрацията и чиновническия апарат във връзка с изпълнение на договорености към ЕС предвижда откриване на нови ведомства, агенции и съответно на нови работни места:

•  Тази година ще бъдат създадени 2 нови министерства:

•  Министерство на държавната администрация и административната реформа, чиято задача е подобряване на капацитета на държавната администрация, обучение на държавни служители и изработване на кадастрални планове. Към това министерство са прехвърлени част от второстепенните разпоредители от Министерски съвет.

•  Министерство на държавната политика при бедствия и аварии с основни приоритети – провеждане на държавна политика в областта на бедствията и авариите, защита на населението в критични ситуации, анализи и прогнози на бедствени положения.

•  Част от политиката по оптимизиране на числеността се проявява като преструктуриране на ведомствата, при което част от агенциите преминават от едно министерство в друго или се преобразуват, но от това не следва реално намаление на персонала: например Изпълнителна агенция “Академика” към МОН се преобразува в търговско дружество; към Министерство на транспорта преминават няколко изпълнителни агенции; във връзка със стартирането на Национална агенция за приходите 893 служители от НОИ са прехвърлени към Министерство на финансите.

•  В някои структури се откриват нови работни места - към Сметната палата се откриват 20 нови щатни бройки за извършване на одити на предоставените средства по предприсъединителните фондове; създават се териториални звена към Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); откриват се нови щатни бройки към Министерство на правосъдието във връзка със стартиране на Национално бюро за правна помощ от 1 януари 2006г.

Няколко са изводите, които се налагат след анализиране на предложените разходи на държавните структури за персонал:

  1. Намалението на общия брой на щатните бройки в административната структура спрямо 2005г. е под 5%, а не както се тиражира – с 10%.

  2. Разходите за заплати се увеличават следствие на увеличението на заплатите на държавните служители с 6% от 1 юли. Кумулативният ефект от увеличените заплати и намалените щатни бройки е увеличение на разходите за заплати и възнаграждения с 7% спрямо тези разходи през миналата година или с над 190 млн. лв.

  3. Броят на ведомствата в централната власт се увеличава спрямо миналата година. Част от поетите ангажименти към ЕС предвиждат създаване на нови административни звена във връзка с усвояване на предприсъединителните фондове и с оглед на бъдещото провеждане на единната политика на ЕС. Сред приоритетите до присъединяването на България към ЕС е създаване на Разплащателна агенция и Интервенционна агенция към Министерство на земеделието и горите.

  4. Ведомството с най-многочислен персонал е Министерство на образованието и науката, следвано от Министерство на земеделието и горите. Това се обуславя от функциониращите областни структури на тези министерства.

  5. Като положителен следва да се отчете фактът, че се увеличава броят на министерствата, чиито бюджети са изготвени като програмни и ориентирани към резултата. Според приетата стратегия за модернизиране на държавната администрация до 2007г. всички министерства ще трябва да съставят бюджетите си на принципа на програмно бюджетиране, което позволява да се прави последващ контрол за ефективността на използваните средства и да се оценяват промените в политиката по отношение на изразходваните ресурси.

Като обобщение може да се направи изводът, че реформи в държавната администрация по посока на намаление и съкращаване на държавните служители се случват трудно, особено в условията на перманентен държавен излишък. Държавните служители нямат стимули да работят ефективно и при най-малко разходи, защото те и техните началници не боравят със собствени пари и не поемат нито възнаграждението, нито риска върху себе си. Все пак трябва да се отбележат като положителни започналите наченки на намаление на персонала във ведомствата, но и като крайно недостатъчни за осъществяването на истинска реформа в държавния апарат.

Таблица: Численост на персонала и разходи за заплати вдържавните структури според проектобюджет 2006 (хил. лв.)

Ведомство

Щатни бройки

Разходи за заплати ивъзнаграждения

ЗДБ 2005

Проект 2006

Промяна

ЗДБ 2005

Проект 2006

Промяна

Народно събрание

913

923

1.1%

11 466.9

12 649.9

10.3%

Администрация на президент

168

168

0.0%

1 907.5

2 087.1

9.4%

Министерски съвет

5146

4631*

-10.0%

30 926.7

14 471.1

-53.2%

Конституционен съд

45

45

0.0%

654.1

1 311.4

100.5%

Министерство на финансите

16579

15814*

-4.6%

124 671.9

128 573.1

3.1%

Министерство на външните работи

1955

1814

-7.2%

15 505.1

15 616.4

0.7%

Министерство на отбраната

-

-

-

743 826.0**

753 045.0**

1.2%

Министерство на вътрешните работи

-

-

-

759 700.0**

820 590.0**

8.0%

Министерство на правосъдието

6652

5987*

-10.0%

53 072.8

59 082.6

11.3%

Мин. на труда и соц. политика

10142

9169

-9.6%

47 049.7

46 663.0

-0.8%

Министерство на здравеопазването

17531

17516

-0.1%

69 144.5

74 939.3

8.4%

Министерство на образованието и науката

35261

34019

-3.5%

124 492.2

132 422.4

6.4%

Министерство на културата

7211

7268

0.8%

36 121.4<