Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

МЗХ с поредния „Закон за задушаване на стопанската активност“

Автор: Николай Вълканов / 08.02.2013
Оцени тази статия:

Нови административни тежести за бизнеса, нарастваща концентрация на власт в държавните контролни органи, задушаване на дребното предприемачество и практическа забрана на някои видове търговия ни сервира Министерство на земеделието и храните в поредната порция законотворчество. Предложените промени в Закона за храните ще увеличат разходите на ресторантьорския бизнес, магазините за храни и дребните скотовъди, ще въведат ненужни или непропорционални регистрационни режими и практически ще изключат от интернет търговията с храни дребни предприемачи и земеделски производители.

Като цяло предложенията следват философията на сегашната администрация в министерството, че контролът трябва да бъде повсеместен и свързан с многобройни изисквания на всяка стъпка от веригата на производство, доставка и търговия. Крайната цел,изглежда, е да оцелеят малък на брой фирми, което ще улесни контрола върху тях и които имат ресурса да се справят с ежедневните планини от документи, които трябва да бъдат попълвани, както и с множащите се такси, регистрации, лицензии и проверки. 

Мотивите към проекта за изменение на закона за храните най-добре показват начина на функциониране на чиновническия апарат в МЗХ. В тях е записано следното: „Промяната на  Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол от официалния контролен орган.” Изглежда е трудно да си въобразим, че един бизнес може да съществува, без да са разписани подробни изисквания към всички процеси, които включва. Затова и петата промяна в закона за храните в мандата на това правителство едва ли ще е последната. Това, освен че внася несигурност в бизнеса, води и до големи разходи на компаниите – нещо, което изглежда не вълнува никого в министерството. Никой обаче не си е направил труда дори и да изчисли приблизителния размер на тези разходи, защото стара и установена практика е законовите промени да не са придружени от оценка на въздействието.

Основните проблеми са свързани с концентрацията на неприсъщи правомощия в ръцете на агенцията по безопасност на храните (БАБХ) и значително утежняване на бизнеса с изисквания, непропорционални на преследваните цели. По-конкретно, законовите промени предвиждат следното:

  • Заведенията, сервиращи храна, ще трябва да инвестират в специални контейнери с капаци, в които да изхвърлят хранителните отпадъци и които впоследствие да извозват до екарисаж – мярка, свързана със значителни разходи, без да е налице реален проблем при сегашното положение, при което отпадъците от заведенията са част от общото сметоизвозване;
  • Всички транспортни средства над 3,5 тона,превозващи храни, да бъдат регистрирани в агенцията по безопасност на храните – изискване, което би довело до тройна регистрация на едно и също превозно средство – веднъж в КАТ, втори път в „Автомобилна администрация“ и трети – в областна дирекция по безопасност на храните (при което, разбира се, е предвидена нова такса).
  • БАБХ получава правомощия и при одобрението на строителството на обекти за производство и търговия с храни - мярка, която допълнително ще утежни и без това тромавите строителни процедури и ще увеличи корупционния натиск над инвеститорите;
  • Фирмите, бутилиращи вода, ще трябва да се регистрират в здравните инспекции. Тези  от тях, които произвеждат и безалкохолни напитки, ще подлежат на регистрация в БАБХ, ако делът на безалкохолните напитки е по-голям от бутилираната вода (?!);
  • Забраната на клане на едър рогат добитък в дворовете е мярка, чието спазване може да бъде плод единствено на въображението на администрацията;
  • Търговията с храни по интернет ще може да се извършва само от регистрирани търговски обекти с лицензиран транспорт – мярка, която може да бъде характеризирана единствено като глупава. Ако искате да развивате малък бизнес с доставка на храни до дома, които закупувате от магазин или борса, това няма да е законно. Ако сте земеделски производител, който продава и доставя своята продукция, ползвайки интернет – това също няма да бъде законно.             

Наложително е предложенията за промени в Закона за храните да бъдат преразгледани. Даването на допълнителни правомощия извън пряката сфера на дейност на агенцията по храните – структура, свързвана често с корупционен натиск, е много спорно. А политиката на убиване на малкия бизнес в името на някакви изкривени представи за контрол едва ли е в полза на когото и да е било.