Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Мястото на е-правителството в процеса на издаване на строително разрешително

Автор: Методи В. Методиев / 08.06.2007
Оцени тази статия:

Идеята за е-правителството

Електронното правителство се дефинира от Европейският парламент като „механизъм, съчетаващ използването на информационните и комуникационните технологии от държавната администрация с организационни изменения и новопридобити  умения, водещи до подобряването на обществените услуги и демократичния процес"[1].

Eелектронното правителство е идейната (и техническата) платформа в концепцията за преход от традиционен административен модел към предоставяне на интегрирани административни услуги на гражданите/бизнеса и (предполагащото се) ефективно управление на административните услуги посредством достиженията на комуникационно-информационните технологии.

Строителни разрешителни и концепция за е-правителството?

В Плана за изпълнение на стратегията за електронно правителство[2] са предвидени конкретни проекти, които на практика са свързани с изпълнението на заложените в стратегията за електронно правителство т.нар. индикативни услуги. Тоест това са 20 основни услуги посочени (12 за гражданите и 8 за бизнеса), които трябва да бъдат предоставяни на гражданите и бизнеса по електронен път.

Една от тези 20 индикативни услуги е и издаването на строително разрешително. В момента готовността на услугата  „ подаване на документи за строителни разрешения" се намира в етап номер 1, тоест в най-ниската начална фаза на развитие. В стратегията за електронно правителство се предвижда през 2005 г. тази услуга да бъде в  4-та (категориите се разделят от 1 до 4, като услугите в 4-та категория отговарят на всички изисквания на концепцията на е-правителство, тоест т. нар. транзакция) категория, което означава гражданите да контактуват изцяло по електронен път с държавната администрация, но уви това все още не се случва.

Не случайно издаването на строително разрешително е поставено в 12-те основни услуги, които трябва да предоставя е-правителството. За последните години това е един от най-динамично развиващите се сектори в икономиката на страната. Значителен е размерът на преките чуждестранни инвестиции в сектора, като за 2006 г., (по данни от Агенцията за чуждестранни инвестиции) операциите с недвижими имотите и строителството възлизат на 2,1027 млн. долара. От друга страна обемът на продажбите на готова продукция представлява 15,5 процентни пункта от БВП на страната.

Същевременно, от една страна бюрократичното бреме пред бизнеса и гражданите, а от друга усилията им за съобразяването със съществуващите регулации по отношение на процеса на издаване на строително разрешително са един съществен проблем, който пречи за още по-доброто развитие на строителния сектор.

Въпросът е с какво ще помогне е-правителството на бизнеса и гражданите? Отговорът се крие в няколко основни аспекта на работата между бизнеса/гражданите и държавната администрация.

Пълното интегриране на принципите на е-правителството в работата на държавната администрация ще има отражение в два съществени насоки:

  • Ще се повиши ефективността на работата на местната администрацията (отговаря за издаването на строителни разрешителни),
  • Ще се съкратят разходите на бизнеса за съобразяване с административните изисквания и съществуващата към момента бюрокрация.

Отговорните институции за осъществяването на проекта за е-правителство и постигането на поставените цели са: Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) - специално по отношение на издаването на строително разрешително.

За съжаление досега тези цели не бяха достигнати. Както вече споменахме, през 2005 г., подаването на документи за строителни разрешителни отново беше в 1-ва категория услуги, тоест не беше постигнато дори еднопосочното взаимодействие между бизнеса/хората и държавата.

Въпросът е кога ще стане това? Отговорът чакаме от държавата.


 


[1] The Role of eGovernment for Europe's Future; COM (2003) 567/final

[2] С решение № 866 от 28.12.2002 г. Министерският съвет прие Стратегия за електронно правителство и за създаване на Междуведомствен съвет за координиране на дейностите по подобряване на административното обслужване и изграждане на електронно правителство.