Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Може ли да се намали административната намеса в бизнеса, ако администраторите сами решават какво да променят?

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Темата за административните пречки пред бизнеса бе подновена поне по три повода: в доклада на Европейската комисия се споменава напредъкът в реформите на регулаторните режими, Световната банка поставя условия за намаляване на бариерите пред навлизане на пазара за отпускане на заем от 450 млн. дол., проектът за закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност продължава да предизвиква коментари и становища. Този проект е част от дългосрочните мерки за цялостно уреждане на отношенията бизнес - държава по повод осъществяване на стопанската дейност и неговите текстове ще отразят политическите намерения за регулиране и административен контрол в бъдеще. Предисторията и основните цели на този проект, разработен от група към ИПИ, бяха следните:

" Той трябва да уреди трайно приложението на чл. 19 от Конституцията, и по-конкретно - какви са допустимите ограничения на свободата на стопанската инициатива.

" Той трябва да се разглежда като изискване към специалните закони, отнасящи се до регулиране на стопанската дейност.

" Той трябва да определи различните режими, граници на приложение, задължителни процедури за администрацията, да ограничи в ясни рамки административната целесъобразност, да намали повторното (или многократното) удостоверяване пред множество органи, да създаде гаранции за спазване на сроковете за решение.

Първоначалният вариант бе преработен от народни представители, експерти в парламентарната комисия по икономическа политика, експерти на министерството на икономиката, отчитайки мнения и намерения на множество държавни органи и агенции. Последният известен нам текст съдържа няколко съществени слабости, които могат дори да обезсмислят на практика съществуването му:

" Ограничено е изискването за предварителна оценка на въздействието на новопредлаганите регулативни режими. Премахнато е изискването да се аргументира въвеждането и да се отчита възможността да не се регулира.

" Премахнато е задължението на администрацията да прави служебна проверка относно факти и обстоятелства, вписани в публичен регистър. Това би прехвърлило разходите по прилагане на режима от частния сектор върху администрацията, би направило явни и измерими тези разходи и в крайна сметка - би послужило за отмяна на множество скъпи и недотам нужни режими и процедури.

" Ограничено е приложението на т.нар "мълчаливо съгласие". Въвеждането му би променило работата на администрацията, би ускорило процедурите, и би предизвикало намаляване на режимите поради липса на възможност за прилагане в срок.

За да има съществено подобрение в средата за правене на бизнес, този закон трябва да следва първоначалната си цел и философия, т.е. да служи като обща основа за промяна. Той не трябва да се съобразява и нагажда с действащите норми и процедури; те ще трябва да се променят, за да се съобразят с него. Той не трябва да се съобразява с възможностите на администрацията да прилага сега действащите режими по сега действащите административни процедури, а именно да намали режимите и да промени процедурите. Ако няма разбиране и съгласие по този въпрос, тогава подобен проект би утвърдил сегашното състояние на нещата, от което никой не е доволен (освен прилагащата администрация).

П.П. С измененията на наредбата за условията и реда за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт от 30.08.2002 (бр. 83 на ДВ) се предвижда създаване и поддържане на регистър на регулативните режими, достъпен онлайн в Интернет. Срокът за изпълнение е 30 ноември 2002 г.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!