Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Многомерен анализ на регионалното развитие

25.01.2013
Оцени тази статия:

д-р Александър Цветков, Региостат

 

Целта на многомерния анализ на регионалното развитие чрез самоорганизиращи се карти на Кохонен, Self-Organizing Maps(SOM), е да проследи и анализира общото социално-икономическо развитие на областите за периода 2008-2010 г. чрез система от показатели, групирани в 7 категории: икономика, инфраструктура, демография, образование, здравеопазване, околна среда, социална среда.

За целите на анализа са формирани две „фиктивни области“. Първата е т.нар. „идеална“ област, която представлява област с най-добри позиции по всички показатели едновременно. Втората, „най-слаба“ област, е областта с най-лоши позиции. Тези „фиктивни области“ служат като репери и база за сравнение за развитието на 28-те области през периода. След това всички области са групирани в клъстери чрез самоорганизиращите се карти на Кохонен. Те позволяват да се проследи развитието на всички области едновременно за целия период като се визуализират степента на различие, посоката на развитие – дали се наблюдава растеж или спад в развитието, динамиката на развитие и наличие/липса на сближаване (кохезия) на областите.

Основният извод като резултат от анализа е, че не се наблюдава сближаване между областите. Напротив – има една област, София (столица), която рязко се отличава от останалите в социално-икономическото си развитие и тази разлика дори се задълбочава през периода.

Общото социално-икономическо състояние на Област София (столица) е най-добро, което се вижда от позицията ѝ най-близо до „идеалната област“ на картата. Областите Варна, Бургас и Пловдив също са близо до нея, но въпреки доброто си състояние те са много по-слабо развити от София (столица). Този извод се налага от цвета на границата между клъстера на София (столица) и тези на трите области – силно наситен цвят, показващ голямо различие.

Според развитието на икономиката наситеният цвят в долния ляв ъгъл, където си намира област София (столица), показва, че тя е най-силно развита в сравнение с всички останали. Област Варна е следваща по степен на развитие, но въпреки това много по-слабо развита от София (столица). Най-слабо икономически развити са областите Силистра, Разград, Видин и Шумен, тъй като цветът на зоната от картата, където те се намират, е най-светъл.

Област Габрово има най-интензивна динамика на развитие на инфраструктурата – 2010 спрямо 2008 година е със силно наситен цвят.

Областите Видин, Ловеч и Монтана са в най-лошо демографско състояние и през трите години от периода – най-светъл цвят на картата. За област Габрово се наблюдават ясно изразени задълбочаващи се негативни тенденции през периода.

Областите с най-лошо състояние на образованието са Сливен, Търговище, Разград и Силистра (най-светъл цвят на картата).

От светлия цвят на зоните на картата се вижда, че областите Разград и Търговище са с най-влошено състояние на здравеопазването през целия период.

Видно от много бледия цвят на картата с най-проблемна околна среда за целия период е област Стара Загора. Наситеният цвят на картата, показващ добро състояние на околната среда, е характерен и при трите години от периода за област Габрово, която е водеща в това отношение за цялата страна.

За разлика от други категории (икономика, например) динамиката на социалната среда е по-силно изразена. От наситеността на цветовете на картата се вижда, че за целия период най-добро е било състоянието на социалната среда през 2008 г. в областите Хасково, Перник, Габрово. При тях обаче се регистрират негативни тенденции на развитие, тъй като за състоянията им през следващите години не са характерни така силно наситени цветове.

Пълният текст на анализа и всички карти на Кохонен се намират на сайта на Регионални профили: показатели за развитие.

 

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”