Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Многомерен анализ на регионалното развитие 2014

19.12.2014
Оцени тази статия:

д-р Александър Цветков, Региостат

 

Многомерният анализ на регионалното развитие изследва общото социално-икономическо развитие на областите за периода 2008-2012 г. чрез самоорганизиращи се карти на Кохонен, Self-Organizing Maps (SOM), използвайки система от показатели в няколко категории: икономика, инфраструктура, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

За целите на анализа са формирани две „фиктивни области“, служещи като база за сравнение за развитието на 28-те области през периода. Първата е т.нар. „идеална“ област, която представлява област с най-добри позиции по всички показатели едновременно. Втората, т.нар. „най-слаба“ област, е областта с най-лоши позиции. Всички области са групирани в клъстери чрез самоорганизиращите се карти на Кохонен. Те позволяват да се проследи развитието на всички области едновременно за целия период, като се визуализират степента на различие и посоката на развитие – дали се наблюдава подобрение или влошаване в развитието и дали се откроява сближаване (кохезия) на областите.

Основният извод от анализа е, че не се наблюдава сближаване „кохезия“ между областите. Напротив – има една област, София (столица), която рязко се отличава от останалите в социално-икономическото си състояние и тази разлика продължава да се задълбочава.

Област София (столица) се намира най-близо до „идеалната област“ и следователно е с най-добро общо социално-икономическо състояние. Област Варна също е близо до долния ляв ъгъл, но е по-отдалечена от „идеалната област“.

Област София (столица) е с най-силно развита икономика в сравнение с всички останали. Разликата в наситеността на цветовете е много голяма спрямо всички останали области – дори спрямо близките до нея Варна и Пловдив. Най-слабо икономически развити са областите Силистра, Монтана и Видин.

Област София (столица) има най-добре развита инфраструктура, но с негативна тенденция през периода 2010-2012 година.

Област София (столица) се характеризира и с най-добро демографско състояние и динамика (наситен цвят), следвана от областите Варна, Пловдив, Благоевград, Бургас. Областите Смолян и Габрово бележат негативно демографско развитие през целия период.

През целия период областта с най-лошо състояние на образованието е Сливен (най-светъл цвят на картата). Област Кърджали регистрира положителни тенденции в развитието на образованието през целия период, но особено отчетливо - през последните три години.

От светлия цвят на зоните на картата се вижда, че област Разград е с най-влошено състояние на здравеопазването, особено в началото на периода – 2008 и 2009 година. Област Стара Загора е с най-добре развито здравеопазване през целия петгодишен период.

С най-проблемна околна среда за целия период е област Стара Загора, особено през последните три години от периода. Наситеният цвят на картата, показващ добро състояние на околната среда, е характерен през петте години от периода за област Габрово.

С най-добро състояние на социалната среда през 2012 г. са областите Благоевград, Бургас, София (столица) и Смолян. Най-влошено е състоянието на социалната среда в областите Видин и Сливен. Тенденциите на развитие на социалната среда в тези две области са трайно негативни през целия изследван период.

Пълният текст на анализа и всички карти на Кохонен се намират на сайта на „Регионални профили: показатели за развитие“.