Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Многомерен анализ на регионалното развитие 2013

21.02.2014
Оцени тази статия:

д-р Александър Цветков, Региостат

Целта на многомерния анализ на регионалното развитие чрез самоорганизиращи се карти на Кохонен, Self-Organizing Maps (SOM), е да проследи и анализира общото социално-икономическо развитие на областите за периода 2008-2011 г. чрез система от показатели, групирани в 7 категории: икономика, инфраструктура, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

За целите на анализа са формирани две „фиктивни области“. Първата е т.нар. „идеална“ област, която представлява област с най-добри позиции по всички показатели едновременно. Втората, т.нар. „най-слаба“ област, е областта с най-лоши позиции. Тези „фиктивни области“ служат като репери и база за сравнение за развитието на 28-те области през периода. След това всички области са групирани в клъстери чрез самоорганизиращите се карти на Кохонен. Те позволяват да се проследи развитието на всички области едновременно за целия период, като се визуализират степента на различие, посоката на развитие – дали се наблюдава подобрение или влошаване в развитието и дали се откроява сближаване (кохезия) на областите.

Основният извод в резултат от анализа е, че не се наблюдава никакво сближаване, т.е. кохезия между областите. Напротив – има една област, София (столица), която рязко се отличава от останалите в социално-икономическото си състояние и тази разлика продължава да се задълбочава. На практика не се наблюдава никакъв резултат от регионалната политика, която държавата би следвало да провежда.

Общото социално-икономическо състояние на област София (столица) е най-добро, което се вижда от позицията ѝ най-близо до „идеалната област“ на картата. Областите Варна и Благоевград също са близо до нея, но въпреки доброто си състояние те са много по-слабо развити от София (столица).

  • Според развитието на икономиката наситеният цвят в долния ляв ъгъл, където си намира област София (столица), показва, че тя е най-силно развита в сравнение с всички останали. Област Варна е следваща по степен на развитие, но въпреки това - много по-слабо развита от София (столица). Най-слабо икономически развити са областите Силистра, Разград и Видин, тъй като цветът на зоната от картата, където те се намират, е най-светъл.
  • Област София (столица) има най-добре развита инфраструктура, особено в края на периода – 2010 и 2011 година.
  • Областите Видин, Ловеч и Монтана са в най-лошо демографско състояние през целия период. За област Габрово се наблюдават негативни тенденции през периода.
  • Областите с най-лошо състояние на образованието са Сливен, Търговище, Разград и Силистра.
  • Област Стара Загора е с най-добре развито здравеопазване, но и най-проблемна околна среда почти през целия период.
  • За целия период в повечето области се наблюдава влошаване на социалната среда, например при Благоевград, София (столица), Габрово, Русе, Стара Загора и др. На практика с най-добро състояние на околната среда през 2011 г. е област Смолян, за която тенденциите са всъщност обратни – положително развитие през целия период.

Пълният текст на анализа и всички карти на Кохонен можете да намерите тук.