Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

МАКРОРАМКА

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Основен елемент при изготвянето на прогнозата за бюджета през следващата година е съставянето на макрорамката за него. Тя отразява ситуацията на вътрешния и на международните пазари и влиянието им върху икономиката на страната. Особено важни в случая са допусканията, тъй като неточностите в тях биха могли да доведат до съществени изменения в крайните резултати.

Допусканията, които са използвани при бюджета за 2007 г., са следните:

• Цена на петрола – 65-66 долара за барел;

• Лихвени проценти в долари – 5-5.5%, в евро – 3-3.45%;

• Среден курс на долара – 1.55 лева за долар.


Тези допускания са съобразени с развитието на световните пазари. Очаква се повишение на лихвите от страна на Европейската централна банка предвид факта, че инфлацията в Еврозоната вероятно ще бъде по-висока от поставената цел за нея. Икономиката на Съединените щати забавя растежа си през второто тримесечие на 2006 г., но сравнително високата инфлация вероятно няма да доведе до понижаване на основния лихвен процент от Федералния резерв. Прогнозата за лихвените проценти е пряко свързана с разходите за обслужване на външния дълг, но малките изменения няма да доведат до повишаване на разходите, което да застраши стабилността на бюджета.

Цената на петрола на международните пазари вероятно няма да се понижи предвид нарастващото търсене. В подобно допускане не може да се отчете влиянието на фактори с временно въздействие като урагани или политическа нестабилност в определени региони. Подобно допускане е реалистично, но все пак средната цена би могла да бъде леко повишена. Влияние върху цената на петрола за българския пазар няма да се наблюдава по линия на валутния курс, тъй като не се предвижда изменение в средната му стойност.

Резултатите от допусканията са следните:

Растеж на реалния БВП - 5.8%;

Растеж на потреблението - 4.4%;

Инвестиции – 30% от БВП;

Средногодишна инфлация – 4.4%

Дефицит по текущата сметка – 3066.9 млн. евро (11.8% от БВП)

Дефицит по търговското салдо -5725.1 млн. евро (21.9% от БВП)

Растеж на износа – 12.5%;

Растеж на вноса – 12%

Преки чуждестранни инвестиции – 2708.6 млн. евро (10.4% от БВП)

Растеж на заетостта – 0.8%


През 2007 г. не се очаква съществено ускоряване на темпа на нарастване на реалния брутен вътрешен продукт, като той ще остане под 6%. Следователно ще продължи доброто представяне на българската икономика, но няма да се достигнат равнищата на най-бързо развиващите се икономики като тези на Балтийските страни, чийто реални растежи са над 8% годишно. Тоест политиката на правителството дава известни резултати, но не допринася съществено за по-динамичното развитие.

Очакваните инвестиции през годината ще запазят относителния си дял спрямо БВП (около 30%), което ще се съчетае с умерен темп на растеж на потреблението. резултатът от разликата между инвестиции и спестявания ще запази дефицита по текущата сметка на нива от около 12% от БВП, въпреки че се очаква относителният растеж на износа да продължи да изпреварва този на вноса. По-ниският дефицит по текущата сметка ще бъде резултат от повишените приходи от услуги, както от и текущите трансфери по линия на европейските фондове.

Очакваното значително понижение на инфлацията до голяма степен може да се отдаде на високата база от 2006 г., както и на относително по-малкото повишение на акцизите през 2007 г. Проинфлационни развития могат да се очакват в началото на годината поради приемането на страната в Европейския съюз на 1 януари. Нарастващото търсене в страната може да допринесе за по-трайното повишение на цените. По тази причина прогнозата за средногодишна инфлация от 4.4% е оптимистична.

Като цяло макрорамката на бюджет 2007 г. не се различава съществено от предходните. В нея са заложени такива параметри, които са основа за консервативно прогнозиране на приходната част. Нарастването на параметрите с по-бързи темпове от заложените (както в реално, така и в номинално изражение) ще допринесе за по-високи приходи от планираните, което ще продължи традицията за преизпълнение на бюджета.