Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Макроикономически фактори и недвижимите имоти

Автор: Светла Костадинова / 16.12.2006
Оцени тази статия:


Освен индивидуалните очаквания на хората и бизнеса за развитието нацените на недвижимите имоти има и други фактори, които оказват влияние върхутях. В следващите броеве на Прегледа ще разгледаме накратко някои от най-важните.

Производителност на труда
В България производителността на труда нараства, макар и с по-бавни темповеотколкото ни се иска. Бизнесът започва да произвежда повече с по-малко труд.Повишаването производителността на труда има сериозни икономически ползи,а именно повишава жизнения стандарт и позволява растеж на производството,заплатите и печалбите на бизнеса.

Докато растежът на производителността в краткосрочен период намалява изгледитеза по-висок растеж на заетостта в страната (поради освобождаване на нискоквалифицираниработници и необходимостта от време за създаването на нови работни места)и оттам на търсенето на офисни площи, прогнозата за нарастване на производителносттав дългосрочен план е по-благоприятна. Сред основните причини затова са продължаванена положителното развитите на икономиката, което води до повишаване на корпоративнитепечалби, инвестициите в технологии и обучение, експанзия на печелившитебизнеси в региона и наемането на нова работна ръка, което естествено щеподдържа интереса към пазара на недвижими имоти и ще е причина за повишаванена цените с определен темп.

От друга страна, нарастването на производителността с по-бързи темповедиректно и индиректно ще доведе до повишаване на цените на активите в икономиката,в това число и на недвижимите имоти. Нарастването на печалбите на бизнесаи понижаването на лихвените проценти взети заедно ще доведе до повишаванетърсенето и оттам на цените на недвижимите имоти за радост на собственицитеим и инвеститорите. Необходимостта от технологично време за изгражданетона нови жилища и ограниченото предлагане на стари имоти допълнително щедопринесат за поскъпването на имотите.

Икономиката регистрира стабилен растеж, но скоростта, с която се откриватработни места е незадоволителна и непостоянна. Затова по-бързото въвежданена нови технологии е много важно. Това, което трябва да се случва с нарастванена производителността са развитието на иновативни индустрии, които да създаватнови работни места. Това може да стане по две пътя – от една страна по-големитекомпании да стават все по-ефективни и от друга развитие на високотехнологичнитесектори, които да създават работни места не само за висококвалифицираникадри, но и за тези, които имат ниска квалификация и евентуални са загубилиработата си поради ниската си производителност.

Важно значение за цената на недвижимите имоти оказва и производителносттана труда в строителния сектор. За съжаление, в България няма подробна статистиказа това. Свидетели сме на фирми в бранша, които инвестират в ново оборудванеи обучение и квалификация на персонала. За съжаление обаче е необходимооще време за да може това да се отрази в цената на предлаганите новопостроенижилища.

 

  

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).