Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Kръгла маса на тема "Какво означава Европа 2020 за България" (13 юли 2011)

15.07.2011
Оцени тази статия:

На 13 юли 2011 Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса, на която представи двете оценки на въздействие, които изготви по целите от Националната програма за реформи на България за заетост и бедност.

 

На кръглата маса присъстваха повече от 60 представители на неправителствени организации, администрацията и граждани.

 

Презентации бяха направени за:

  • Процесът на обществени обсъждания при изготвянето на НПР за България и беше представена накратко стратегията Европа 2020 и националните цели за България - презентация; статия по темата тук.
  • Ефектите от предложените мерки за постигане на националната цел за увеличаване на заетостта и намаляване на хората, живеещи в риск от бедност - презентация; статии по темите тук (бедност) и тук (заетост)

 

 

Изследвания

Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

 

 

 

За контакти:

 

Десислава Николова, главен икономист

Петър Ганев, старши икономист

02/952 62 66, 952 35 03