Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Колко много е много администрация

Автор: Зорница Славова / 23.06.2017
Оцени тази статия:

Министерски съвет публикува Доклада за състоянието на администрацията през 2016 година. Щатната численост в държавните структури отново е впечатляваща – 132 648 щ. бр. плюс 11 779 щ. бр. в допълнителното щатно разписание. И това при положение, че 35 от всички администрации (общо 559 административни структури, прилагащи Закона за администрацията) не са попълнили информация за числеността си, а данните за 19 администрации са в несъответствие на нормативно установената им. Числеността в МВР е една от тези структури с най-съществени несъответствия, затвърждавайки пълния хаос в организацията и прозрачността на министерството (да припомним, че до 2010 г. никой, дори и министърът, нямаше представа колко са заетите там).

Ако оставим настрана проблемът с непопълнената или недостоверна информация, заетите в администрацията намаляват с около 4-5% спрямо миналата година. Като се има предвид, че от началото на кризата всяка година се залагаше намаление на администрацията и/или разходите за нея с по 10%, тазгодишното намаление съвсем не е достатъчно, а и вероятно е по-малко, заради непълните данни.  

Какво друго ни показва доклада:

  • Съществен пример за неефективност и раздута администрация. През 2016 г. общо 26 администрации са изнесли дейности към частния сектор (аутсорсинг), но само в 4 структури това е довело до намаляване на щатната им численост. Миналата година отново имаше подобен пример.
  • Повечето консултативни съвети са безсмислени структури, които харчат пари. През 2016 г. съществуват общо 72 консултативни съвета (включително два нови). Те осъществява дейността си като приемат годишни работни програми, но само 5 са публикували програмите си за 2016 година. 29 от съветите пък не са публикували информация за дейността, заседанията, решенията и състава си. В доклада се посочва, че липсата на тази информация „поставя и въпроса доколко същите, в ролята им на постоянно действащи органи на правителството, изпълняват нормативно определените им функции, за които са създадени” и се предлага редуциране на броя им.  
  • Електронното управление все още е блян. Наблюдава се застой в броя на администрациите, които нямат или не използват информационни системи. 65% от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през WEB. 44% от администрациите нямат система за управление на база данни. 16% нямат информационна система за документооборот.
  • Все още компютрите от висок клас да съсредоточени в централната администрация, независимо от факта, че основният доставчик на административни услуги са общинските администрации.
  • Качеството и обслужването отново остават на заден план. Ето и няколко примера за това: 1) Един от основните приоритети на управляващите в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. е именно внедряване на системи за управление на качеството, но през 2016 г. над 30% от структурите нямат такива. 2) Въвеждането на система за измерване удовлетвореността на потребителите пък е една от мерките за подобряване на административното обслужване, но все още над половината от администрациите (56%) не я прилагат. 3) Наредбата за административно обслужване  предвижда възможността искания/заявления, жалби и протести, сигнали и предложения да се подават и чрез териториалните звена и поделения на съответната администрация, както и чрез общинските администрации. Все още само 28 централни администрации (от 109 общо) са създали такава възможност чрез техните териториални звена.

Като цяло няма новини.