Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (10-16 март 2012)

16.03.2012
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Внесен на 13/03/2012 от Светлана Найденова, Станка Шайлекова и Галина Банковска (ПС "ГЕРБ")

Причини: Загубата на родител е трагично обстоятелство, което освен неблагоприятно въздействие върху детската психика, нерядко е съпроводено от финансови сътресения за семейството.

Цели: Необходимост от подобряване на нормативната уредба в областта на семейните помощи с оглед осигуряване на по-добра и целенасочена подкрепа за едни от най-уязвимите групи деца - тези, които се отглеждат от един жив родител и децата с трайни увреждания.

Финансови средства: Допълнителни разходи за държавния бюджет, с оглед на повишения обхват на социалните услуги.

Резултати: Неясна и противоречаща е причината за отпадане на дохода като критерий за отпускане на социални помощи при посочените обстоятелства. Очевидно увреждането на детската психика не може да се компенсира със средства от бюджета, а посочените финансови сътресения може и да не съществуват, ако се вземаха предвид и доходни критерии.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози

Внесен на 15/03/2012 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция.

Цел: Законопроектът цели да премахне отклонението от данъчното облагане в бранша на автомобилните превози.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Неотчитането на приходите от автомобилни превози е сериозен проблем, който може да се реши само с повишаване на ефективността на контролните органи. В тази връзка издаването на билети само от фискални устройства по Наредба № Н-18 от 2006 г. вероятно ще засили контрола върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи, осъществяващи превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии. Това е стъпка в правилната посока към изграждане на по-модерна и ефективна система за контрол.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът ТРЯБВА ДА се разгледа от НС.