Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да бъдат разглеждани (14-18 май 2012)

18.05.2012
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения

Внесен на 15/05.2012 от Светослав Тончев и Ивайло Тошев

Причини: Обявяването на текст, постановляващ необжалваемостта на наказателни постановления и електронни фишове, за противоконституционен и съответната му отмяна.

Цели: Промяна на същестуващата уредба, която да позволи на граждани и фирми да обжалват пред съда наказателни постановления и административни наказания.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Досега съществуващото ограничение подобни актове да бъдат разглеждани само от административен орган ще бъде премахнато от всички законови наредби. Това ще даде на гражданите по-големи възможности за защита и ще премахне несъответствието с Конституцията.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа в НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Внесен на 14/05/2012 от Министерски съвет

Причини: Стартираната от Европейската комисия процедура за нарушение срещу страната ни заради различия в уредбата на доброволното здравно осигуряване в областта на застраховането

Цели: Отстраняване на несъответствията в нормативните уредби на България и Европейския съюз по отношение на доброволното здравно осигуряване в областта на застраховането. 

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: С измененията в законовата уредба ще се увеличат изискванията към застрахователните компании и ще се повиши нивото на защита на клиентите им. Част от нововъведенията ще бъдат установяване на минимално ниво на гаранционен капитал, определяне на ниво на диверсификация на активите, установяване на адекватни резерви и на подходяща граница на платежоспособност. С промените се премахва и необходимостта за двойно осигуряване на хора, за които вече се прилага схемата за здравно осигуряване в ЕС. Премахва се и практиката за ценообразуване на медицинските услуги на базата на минималната работна заплата.

Съответствие с ЕС: Промените целят сближаване на двете законодателства.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа в НС.

 

Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г.

Внесен на 14/05/2012 от Министерски съвет

Причини: Решение на Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие за приемане на еврото като нова функционална и отчетна валута.

Цели: Да се приемат необходимите законодателни промени, които да позволят установяването на еврото като основна валута на Черноморската банка за търговия и развитие.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта.

Резултати: Целият основен капитал на банката ще бъде деноминиран в евро.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа в НС.