Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Коалиция за свободна Европа: Рестартирайте бюджета на ЕС - „Ctrl+Alt+Del”

04.04.2008
Оцени тази статия:

  

"Контролирай харченето, винаги мисли за алтернативи, изтрий всичко неефективно" - това е мотото на рецептата за реформа в бюджета на ЕС, предложена от долуподписаните членове на коалицията от водещите европейски пазарно-ориентирани мозъчни тръстове - "Коалиция за свободна Европа". Днес коалицията внесе своето становище в съответните институции на ЕС в отговор на инициативата на Европейската комисия „Да реформираме бюджета, да променим Европа" от 12.9.2007 г., SEC (2007) 1188.

Бюджетът на ЕС е резултат от политически преговори и компромиси между страните-членки, а не от необходимостта от финансиране на добре обосновани паневропейски цели. Според "Коалиция за свободна Европа" системата за генериране на приходи в бюджета на ЕС е твърде сложна и наличието на няколко приходни потока е трудно да бъде обосновано. Приходите от постъпленията от ДДС и на базата на националния доход на страните-членки се препокриват в голяма част, което води до двойно облагане на добавената стойност в икономиките. Източниците на приходи в бюджета на ЕС трябва да бъдат цялостно реформирани и да се спазват следните принципи при определянето на националните вноски на всяка страна-членка: националните вноски трябва да отговарят на идеята за демократичност; трябва да бъдат пропорционални, за да се спазват принципите на справедливост и неутралност; процедурата трябва да бъде опростена и прозрачна, което ще осигури по-голяма отчетност; административната тежест трябва да бъде относително ниска, за да се увеличи ефективността.

"Коалиция за свободна Европа" предлага следните промени от гледна точка на приходната част на бюджета:

•1)      Да се премахнат постъпленията на базата на приходите от ДДС в страните-членки;

•2)      Приходите в бюджета на ЕС да се формират главно от вноски на страните-членки, които са равни на дял от брутния им национален доход;

•3)      Да се минимизира финансовата роля на традиционните "собствени" ресурси, които да се превърнат само във временни регулаторни механизми и да се върви към пълна либерализация на търговията;

•4)      Да не се търсят нови източници на приходи като нов „европейски" данък. Въвеждането на такива данъци трябва да бъде забранено. 

•5)      Да се премахнат корекциите за всички страни.  

Политиките, които в момента се финансират от бюджета на ЕС, са твърде смели, оптимистични и амбициозни и затова са нереалистични да бъдат постигнати. Поставяните цели са често непоследователни и противоречиви, като някои от тях дори пречат на свободната конкуренция на пазарите, така че целта на всяка политика и нейната консистентност трябва да бъдат изцяло ревизирани. 

Разходите от бюджета на ЕС трябва да отговарят на следните максими: фондове на ЕС - самo за цели на ЕС; целите, а не интересите водят до ефективност; финансирането може да доведе до желани резултати, но преразпределението е лош резултат сам по себе си. Приложението на тези принципи предполага основна реформа (и най-вероятно премахването) на някои от съществуващите политики.

Крайно наложително е да се предприемат следните действия от гледна точка на разходната част на европейския бюджет:

  • 1) Да се създаде механизъм за постепенно премахване на общата селскостопанска политика (ОСП) и програмите за развитие на селските райони и да се намалят националните вноски със сумата, която в момента се разпределя за тези политики.
  • 2) Да се преразгледа дизайнът и политиката за сближаване, като се постави специален фокус върху премахването на бариерите пред навлизането на пазарите и свободното движение на факторите на производство и се засили сътрудничеството между страните.
  • 3) Да се избягва финансирането на твърде несигурни начинания като борба срещу промяна в климата, проекта "Галилео" и т.н.
  • 4) Да се разчита главно на частно финансиране за иновации и научни изследвания и да не се увеличават средствата от бюджета за този вид цели.
  • 5) Дейностите на ЕС по отношение на трети страни да се разширят с иницииране на пазарни реформи в страни, които не са членки на ЕС.
  • 6) Да се избягва финансирането на компании, чиято цел е да генерират генерират печалба от проекта, независимо от региона, в който оперират, предмета на стопанската дейност и вида на проекта.

Коалицията предлага да не се следват никакви предварително установени правила (като принципи, размер, източници на приходи, политики и мерки), които да служат като отправна точка при реформирането на бюджета на ЕС.

„Само фундаментална реформа на самия бюджет, а не просто реформа в структурата на бюджета може да промени Европа. Ако не се постигне съгласие по общите нужди и постижими цели, размерът на бюджета трябва да бъде съкратен" - това са думите на Рута Вайнен, ръководител на екипа за данъчна конкуренция и реформа в бюджета към Коалиция за свободна Европа и координатор на проекти в Литовския институт за свободен пазар.

Членове на Коалиция за свободна Европа:

Алберто Мингарди - Институт Бруно Лиони, Италия, директор

Барбара Колм - Институт Ф. А. фон Хайек, Австрия, главен секретар; Европейски център за икономически растеж, Австрия, президент

Ян Оравец - Фондация Ф. А. Хайек, Словакия, президент

Красен Станчев - Институт за пазарна икономика, България, председател на Управителния съвет

Пиер Гарело - Институт за икономически изследвания, Франция, директор

Ремигиус Шимашиус - Литовски институт за свободен пазар, Литва, президент

Матю Елиът - Алианц на данъкоплатците, Великобритания, изпълнителен директор

Пиер Бесар - Институт Констан дьо Ребек, Швейцария, изпълнителен директор

Шебештиен Л. Горка - Институт за демокрация в преход и международна сигурност, Унгария, изпълнителен директор

Робърт Неф - Либерален институт, Швейцария, директор

Проф. Ивар Раиг - Изследователски център за свободна Европа, Естония, председател

Карл-Йохан Уестхолм - Конституция за свободна Европа, Швеция, учредител

Лично подписани:

Проф. Харди Булон - председател, Академичен надзорен съвет, Център за нова Европа, Белгия

Проф. Паскал Салин - Университет Paris- Dauphine, Париж

Коалиция за свободна Европа е основана в средата на 2006 г. Целта на коалицията е да предложи на европейските и националните държавни институции решения, които се основават на принципите на лична свобода, отговорност, ограничена правителствена намеса в областта на данъчната конкуренция и енергийната политика, реформа в бюджета на ЕС и по-голяма отговорност на институциите на ЕС. Членовете на коалицията имат дългогодишна история на сътрудничество по между си в различни области на икономическата политика. Последните инициативи, които коалицията стартира,  са свързани с проекта на Европейската комисия за Директива за услугите, идеите за обща консолидирана данъчна база за корпоративно облагане и политиката на хармонизация на акцизите. През 2008 г. коалицията ще се концентрира върху данъчната конкуренция и въпросите, свързани с реформа в бюджета на ЕС.

За контакти:

Ruta Vainiene

Head of The Coalition for a Free Europe Tax Competition and Budget Reform Team, LFMI's Associate Policy Analyst

+370 611 13285, ruta@freema.org