Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво влезе в Парламента тази седмица (11-15 януари 2010)

Автор: Александър Ивелинов* / 15.01.2010
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите

Внесен на 07.01.2010 от Министерски съвет в Комисията по икономичекса политика, енергетика и туризъм

 • Занаятчиите се освобождават от задължителното до сега условие да регистрират предприятие, като се осигурява свобода на избор за формата за упражняване на занаят - като самостоятелно заето лице или като дружество; занаятчиите, а не камарата, сами определят своя ръст и темп на развитие; премахването се изискването упражняващият дейност да не е регистриран по ЗДДС, с което се осигурява възстановяване на средствата от ДДС за вложените в производсвото материали и суровини; премахва се задължението търговците да членуват в занаятчийска камара и да бъдат регулирани от нея, а членуването в тях става доброволно;
 • Списъкът на занаятите е актуализиран, като от него са извадени дейности, изискващи лицензиране;
 • Създава се нов ред за вписване на занаятчиите - в регистър БУЛСТАТ;
 • Броят на занаятчийските регионални камари се ограничава до 6 - по една във всеки район на планиране. Освен това се променя статутът на камарите и те ще осъществяват дейността си по разпоредбите на Закона за юридичесите лица с нестопанска цел;
 • Премахва се практиката на непризнаване на държавни дипломи, издадени от легитимни учебни заведения и на принудата за явяване на изпити и пред занаятчийска камара за препотвърждаване на знания и квалификация;
 • Създават се комисии за защита и установяване на конфликт на интереси към регионалните камари за разрешаване на проблеми и спорове между отделните занаятчии, което замества създаването на Арбитражен съд към Националната занаятчийска камара;
 • Създава се възможност за занаятчийско обучение за лица с увреждания и лица в неравностойно положение;
 • Предлагат се промени в размера на глобите, като увеличенито им е от 5 до 10 пъти;

Въвежда се възможност регионалните занаятчийски камари да бъдат санкционирани при неспазване разпоредбите на закона.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Внесен на 11.10.2010 година от Министерски съвет в Комисията по здравеопазване

 • 1. Промени, свързани със статута и дейността на лечебните заведения.
 • Предлага се лечебните заведения - индивидуални практики за първична и специализирана извънболнична помощ. Предвижда се тези лечебни заведения да могат да се учредяват като ЕТ от лекари и лекари по дентална медицина;
 • Отпада определянето на видовете лечебни заведения за болнична помощ - районни, областни, междуобластни и национални;
 • Създава се възможност в денталния център да се извършва не само първична, но и специализирана извънболнична дентална помощ;
 • Предлага се ново определение на болница и на специализирана болница. Създава се възможност в специализирана болница да се откриват структури и по специалности с преобладаваща хирургична, терапевтична, клинико-диагностична или друга насоченост и по анестезиология и интезивно лечение, подпомагащи осъществяването на специалността, по която болницата е специализирана;
 • Предвижда се възможност в болницата за активно лечение да се откриват структури за долекуване и продължително лечение или рехабилитация;
 • Регламентират се критериите за определяне на една болница за университетска. Основните критерии, на които следва да отговаря една университетска болница, са свързани с наличието на много добра или отлична оценка, преподавателски състав и материално-техническа обезпеченост;
 • Регламентират се критериите за определяне на една клиника или отделение за университетски в болница, която не е университетска. Дава се възможност на лечебно заведение за болнична помощ, в което има такава клиника или отделение да сключи договор за клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация с висше медицинско училище;
 • Отменя се разпоредбата, според която Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя на съответното висше медицинско училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници, за срока на акредитационната им оценка;
 • Предвижда се отпадане на диспансера като вид лечебно заведение. Създава се нов вид лечебно заведение - център за психично здраве, който ще извършва диагностика, лечение, регистрация, рехабилитация, социална и експертна дейност на лица с психични и поведенчески разстройства, както и промоция превенция и подобряване психичното здраве на населението;
 • Предлага се ново определение на хосписа /лечебно заведение за термично болни/ като лечебно заведение с цел заграничаване на дейността му като вид лечебно заведение пт дейността на хосписа, предоставящ единствено социални услуги за възрастни хора;
 • Регламентира се изрично възможността домовете за медико-социални грижи, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ и хосписите да предоставят социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане с оглед осигуряване участието на тези лечебни заведения в реализирането на редица проекти, условия за допълнително финансиране на тяхната дейност и комплексна грижа за хронично болните лица.
 • 2. Промени, свързани с облекчаване на регистрационните режими.
 • Облекчават се режимите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ от регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) и по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на болниците, диализните центрове и домовете за медико-социални грижи от министъра на здравеопазването;
 • Регламентират се изрично основанията за издване на отказ за регистрация на лечебно заведение в РЦЗ и се създават допълнителни основания за заличаване на регистрацията на РЦЗ;
 • 3. Промени, свързани с гарантиране качеството и достъпността на медицинската помощ.
 • Промени в съдържанието на областните здравни карти и Националната здравна карта, както и критериите, въз основа на които ще се разработват областните здравни карти;
 • Премахва се забраната да се създават болнични настоятелства;
 • Отпада задължителната акредитация на лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, домовете за медико- социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове и тъканните банки. Тези лечебни заведения ще подлежат на доброволна акредитация, освен когато искат да извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти. В този случай ще се извършва акредитация на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински дейности и на възможностите за обучение;

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Внесен на 06.01.2010 година от Министерски съвет в Комисия по околната среда и водите

 • 1. Въвеждане на липсващи разпоредби от директивите и отстраняване на несъответсвия:
 • Въведен е финансов инструмент (банкова сметка за чужди средства) за осигуряване на финансови средства по време на експлоатацията на депата за закриване и следексплоатационни грижи депа, както и за поддържане на изградените и изграждане на нови депа и други съоръжения за третиране на отпадъци;
 • Въвеждане на такса за депониране на отпадъци;
 • Въвеждане на механизъм за предотвратяване и контрол на превозите, в т.ч. са определени контролните органи, правилата за санкции, прилагани при нарушение на разпоредбите;
 • Въвеждане на законово изскване за създаване на изискуемите по директивата регистри на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори;
 • Въвеждане на изискването за участие на обществеността в процедурата за издаване на разрешения за извършване на дейности с отпадъви във връзка с експлоатиране на малки инсталации за изгаряне на отпадъци;
 • 2. Прецизиране на текстове във връзка с разрешителния режим за дейности с отпадъци.
 • Облекчаване на административната тежест на юридически лица, извършващи временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуването им, както и за лицата, извършващи дейност по транспортиране на отпадъци;
 • Въвежда се количествен критерий към предварително сключените писмени договори за обхващане на определен брой общини с определен брой жители, които Организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковките следва да осигури преди започване на дейнността си.
 • 3. Други промени.
 • Определяне на законова и административна роля на регионалните сдружения на общините за управление на отпадъците;
 • Прецизиране на задълженията на кметовете на общините по отношение на управлението на масово разпространените отпадъци, опасните отпадъци от домакинствата в потока битови отпадъци, биоразградимите отпадъци и почистването на общинските пътища от отпадъци;
 • Въвеждане на ограничение за общините, които не предприемат в нормативно определения срок действия по подготовка, изграждане, зкариване

 и следексплоатационни грижи на площадката на депото да не могат да бъдат финансирани за проекти в областта на опазване на околната среда от държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и европейските фондове. В тези случаи общините самостоятелно осигуряват необходимите финансови средства за изпълнение на изискванята на закона;

 • предоставяне на възможност в случаите, когато регионалните съоръжения за третиране на отпадъци са изградени с над 50 на сто финансови средства от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране, до 10 на сто от общия капацитет на съоръженията да се използват при разрешаване на национални проблеми и за постигане на цели, определени с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;
 • създаване на правно основание за разработване на наредба за дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и на националните центрове по проблемите на общественото здраве от министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на околната среда и водите;
 • въвежда се ограничение по отношение на отпадъците от опаковки - да не се отчитат за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване в случаите, когато отпадъците са изнесени извън границите на Европейската общност, а на територията на Република България има съоръжения с достатъчен капацитет за тяхното оползотворяване или рециклиране;

Проект на Закон за достъп до пространствените данни

Внесен на 06.01.2010 г. от Министерски съвет в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена информация. Законът е в съответствие с директива на ЕС от 2007 за изграждане на подобна инфраструктура (INSPIRE).

Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежи и технологии за достъп и използване, споразумения за обмен, механизми за координация и наблюдение, процеси и процедури и други, въведени, управлявани или предоставяни по този закон от публичната власт. Инфраструктурата включва следните теми:

 • Координатни справочни системи системи, географски координатни системи, географски наименования, административни единици, адреси, кадастрални парцели, транспортни мрежи, хидрография и защитени обекти;
 • Релеф, земна покривка, ортоизображение и геология;
 • статистически единици, сгради, почва, ползване на земята, здраве и безопасност на човека, комунално-битови и обществени услуги, съоръжения за управление за околната среда, производствени и промишлени съоръжения, селскостопански и водностопански съоръжения, разпределение на населението - демография, управление на територията, природни рискови зони, атмосферни условия, метеорологични географски характеристики, морски региони, биогеографски райони, местообитание и биотопи, разпределение на видовете, енергийни източници и минерални ресурси.

Съласно разпоредбите на законопроекта, пространствени данни са всички данни, които пряко или косвено указват определено местоположение, адрес или географски район.

Със законопроекта се регулират обществените отношения между ползвателите на инфраструктурата и орагните на изпълнитлната власт, органите на местното самоуправление, организациите и лицата, които по силата на нормативен акт събират, създават и поддържат актуализирани бази пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предосавят публични услуги.

Предвижда се и създаване на Национален портал за пространствени данни, с който ще се установи с геопортала на ЕС INSPIRE.

Проект на Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд

Внесен на 11.01.2010 от Министерски съвет в Комисията по труда и социалната политика

 • Закрива се Социалноинвестиционният фонд - второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика;
 • Активите, пасивите, архивът на Социалноинвестиционния фонд, както и дейностите и функциите му преминават към Министерството на труда и социалната политика.

 

* Стажант в ИПИ