Статии ISSN 1313 - 0544

Какво пречи на бизнеса?

16.12.2006
Оцени тази статия:
Част от законите в България налагат всеки ден значителни разходи – паричнии на време, на бизнеса и гражданите. Вместо да улесняват предприемчивостта,те затрудняват всеки, който иска да ги спазва. Това, от своя страна, позволявана администрацията да има власт и правомощия, които надхвърлят разумнотонивото, и създават възможност за корупция. Не на последно място, с многоот съществуващите закони се създават различни агенции, фондове и служби,което означава и по-големи бюджетни разходи за издръжка, заплати и др. подобни.

Тук ще посочим няколко нормативни актове, които възпрепятстват бизнесав България. Не твърдим, че списъкът е изчерпателен, защото на базата натази закони са издадени редица наредби, а от друга страна не можем да изброимвсички секторни регулации.

Обществените отношения в страната се регулират посредством нормативни актове– кодекси, закони, наредби, правилници. Те влияят пряко на възможносттаза правене на бизнес и имат ефект върху живота на хората. Ефективните, яснии достъпни закони, правят съобразяването със законовите изисквания относителнолесно. От друга страна, правенето на регулации без да се изчислява ефектътот тях върху бизнес средата и живота на хората често води до обратния ефект– вместо да се облекчат те се натоварват допълнително и не стимулират предприемчивостта.Действащият в момента Закон за нормативните актове,който “цели да усъвършенствува подготовката, издаването и прилагането нанормативните актове, за да служи законодателството по-успешно за развитиетона социалистическата демокрация и изграждането на зряло социалистическообщество” споменава, че “след влизане в сила на нормативния акт се проверяватрезултатите от неговото прилагане”. Това, разбира се, не се е случвало домомента и не знаем да има отменен закон, защото той пречи на бизнеса повече,отколкото му помага. Като цяло, в България се творят закони без задължителнода се правят сметки как ще се отразят на регулираните, нито пък се правиоценка на ефекта от тях след приемането им.

Предприемчивостта на бизнеса и склонността му да рискува зависят до голямастепен от това, колко от спечелените пари ще останат при него и колко щетрябва да плати под формата на данъци. Данъчните законив страната са причина общото данъчно бреме да е високо, въпреки конкурентнатаставка на корпоративния данък. Социалните осигуровки, които са вид данъквърху труда, са високи и изземват значителна част от дохода. От друга страна,броят на процедурите е голям, а плащането на данъчните задължения отнематзначително време. С други думи, освен, че е висока общата данъчна тежест,в България е и трудно да платиш задълженията си. Това отнема ресурс от гражданитеи бизнеса, а от друга страна ги стимулира да избягват плащане или да гонамалят възможно най-много.

Част от данъчната тежест за бизнеса и гражданите представляват местнитеданъци и такси. Чрез тях общините финансират услугите, които предоставяти изграждат инфраструктура в общината. Въпреки, че Законът заместните данъци и такси дава някакви правомощия на общинитеза провеждане на определена политика, все още фискалната децентрализацияне е факт. Това означава, че успешните и ефективни общини все още “финансират”изостаналите и неефективни общини, и местната власт няма стимул и правомощияда провежда политика на улесняване на бизнеса.

Регулирането на бизнеса в България представлява значителен товар. За 41стопански дейности в България е възможно да се установи лицензионен режим.Според изследването на Световната банка за правене на бизнес, процедуритеза регистрация са 9 на брой, има изискване за минимален капитал за регистриранена компания. Започването на бизнес е първата стъпка, която всеки предприемачтрябва да направи и ако тя изисква значителни разходи и време, този процессе затруднява. Колкото по-трудна е регистрацията, толкова бариерите да започнешса по-големи. В тази връзка, приемането на Закон за търговскиярегистър е добра стъпка, макар, че има още много какво дасе желае. За да видим положителните ефекти от промяната обаче, трябва регистърътда започне да действа и да не се спира реформата, за да може един ден дарегистрираме фирма за един ден по Интернет.

Възможността да се развива бизнес зависи в голяма степен от характеристикитена работната ръка в страната. Сега действащите Закон за висшетообразование и Закон за народната просветане позволяват на детските градини, училищата и университетите да се съревноваватпомежду си и да прилагат ефективни, ориентирани към по-високо качество методина обучение. Бариерите пред създаването на университети, уравновиловкатавъв финансирането от държавния бюджет и липсата на равнопоставеност междучастните и държавно-финансираните учебни заведения, са причината за младежис ниско образование, ниска квалификация и остарели знания. Това, от еднастрана, означава, че същите тези младежи трудно ще си намерят работа илиняма лесно да успеят да започнат свой бизнес. От друга страна, липсата надобре образовани хора възпрепятства бизнеса, който изпитва нужда от работнаръка.

Свободната конкуренция позволява на всеки, който иска да навлезе на даденпазар, да определя цени, които счита за печеливши, и да използва различнипохвати за привличане на клиенти. Сега действащият Закон зазащита на конкуренцията дава определени правомощия на Комисиятаза защита на конкуренцията, които са в разрез с разумната икономическа логиказа свободна конкуренция. Намесата на държавата в лицето на комисията, подформата на глоби и санкции за непочтени компании например, прави бизнессредата по-несигурна.

Въпреки интензивното строителство в последните години, процесът на получаванена разрешително за строеж се състои от множество етапи, които отнемат времеи средства; част от процедурите нямат посочен срок в Законаза устройството на територията, което е предпоставка за отлаганеи корупция. С този закон държавата провежда политиката си по планиране иизползване на земята в България. Това от една страна означава, че докатособствеността на земята е почти изцяло частна, то развитието и промянатав предназначението на земята е национализирано от държавата.

От всичко казано до тук, макар и да сме далеч от изчерпателността, можемда заключим, че са необходими още много реформи, за да може бизнесът дасе концентрира върху същинската си дейност. Затова трябва всякакви представителниоргани да бъдат много активни в стремежа си за подобряване на средата. Идано държавата да им съдейства.