Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво да се прави в БНБ?

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

Предложението на Иван Искров за подуправител на БНБ да бъде назначен ДимитърКостов ни дава повод да обърнем внимание върху дейността на институцията,от чиято политика зависи в голяма степен паричната стабилност в страната.От такъв външен поглед безспорно има нужда, още повече, че според правилатав Европейския съюз централната банка скоро ще започна сама да си приемабюджета и външният контрол върху разходите, който в момента съществува отстрана на Народното събрание, ще отпадне изцяло.

Управителят на БНБ Иван Искров направи предложение за назначаване на подуправителбез обаче публично да обоснове избора си. По тази причина не е учудващо,че веднага след номинацията на Димитър Костов се появиха критики срещу тозиизбор за подуправител на БНБ.

Гледайки назад в годините когато господин Димитър Костов беше финансовминистър в правителството на Жан Виденов, не може да не забележим, че товабеше периодът с най-висока инфлация /хиляди проценти/, най-голям бюджетендефицит в консолидирания бюджет, най-голяма икономическа рецесия, фалитна голяма част от банковата система. Това прави Димитър Костов труден изборза подуправител. Не по-малко важно е, обаче, какви са намеренията на ДимитърКостов при евентуалното му избиране на този пост. За подуправител трябвада се назначи човек, който е решен да подкрепи или инициира необходимитереформи в БНБ. Дали господин Костов е готов да направи това все още не сезнае.

Ако погледнем таблица 1 по-долу, ще забележим, че разходите на БНБ са по-големи,отколкото разходите на централните банки на Нова Зеландия и Естония. Българскатанародна банка има разходи от почти 62 милиона лева, докато централната банкана Нова Зеландия има 35 милиона лева разходи, а Естонската банка – по-малкоот 23 милиона лева. В допълнение на това цените и заплатите в Естония иНова Зеландия са по-високи отколкото в България, което допълнително увеличавареалната разлика в бюджетите на БНБ и другите две централни банки. Освентова, докато в централната банка на Нова Зеландия разходите намаляват, вБНБ разходите се увеличават и то с бързи темпове.

Персоналът на Българската народна банка е над 1000 души, докато в НоваЗеландия и Естония той е малко над 200 души. Нова Зеландия е страна с централнабанка, която води парична политика и въпреки това се справя с пет пъти по-малкослужители от БНБ, въпреки че БНБ не води парична политика. Естония е въввалутен борд и е член на Европейския съюз и също се справя с почти 5 пътипо-малко персонал.

Таблица 1: Разходина централните банки

 

България

Нова Зеландия

Естония

Разходи на централнатабанка /млн.лв./

61.93

35.39

22.80

Персонал

1007

210

230

Източник: EESTI PANK, Annual AccountsOf Eesti Pank For the Financial Year Ended on 31 December 2003; Reserve Bank of NewZealand, 2003-2004 Annual Report; БНБ, Проектобюджет за 2005 година

 

Очевидно е необходимо Българската народна банка да оптимизира своите разходи.В това се включва намаление на персонала поне с 50% на първо време. Крайновреме е да се закрият клоновете на БНБ, от които няма никаква необходимост.Почивните станции на банката трябва да се продадат, вместо в тях да се влагатмилиони левове годишно. Също така, практиката в други страни показва, чецентралната банка не се нуждае от много автомобили, каквито притежава БНБ.Изчисленията показват, че е възможно още през 2005 година разходите на централнатабанка да се намалят с поне 20 милиона лева, с възможности за допълнителнонамаление през следващите години.

Надяваме се, че новият подуправител ще се бори за увеличаване икономическатаефективност на БНБ. В същото време вярваме, че който и да бъде назначенна длъжността, ще постави на първо място запазването на стабилността навалутният борд и ще се противопостави на всякакви експерименти, независимокое правителство спечели изборите през юни тази година.

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).