Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво влезе в Парламента тази седмица (10 март – 19 март 2010)

19.03.2010
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Внесен на 10/03/2010 за обсъждане от МАЯ МАНОЛОВА и група народни представители / ПГ на КБ /

С предложения закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване предлагаме едно лице, което е едновременно управител и съдружник в търговско дружество, да се осигурява в качеството му на управител, само когато дружеството му дължи възнаграждение за неговите управленски функции. В останалите случаи, когато такова възнаграждение не е уговорено, управителят трябва да се осигурява само в качеството му на съдружник като самоосигуряващо лице. По този начин ще се избегне плащането на осигурителни вноски за възнаграждения, които реално не са дължими и изплатени на съответния управител.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Внесен на 10/03/2010 за обсъждане от МАРТИН ДИМИТРОВ, ВАНЬО ШАРКОВ, ДИМО ГЯУРОВ и ЦВЕТАН КОСТОВ / ПГ "Синята коалиция" /

Режимът на осигуряване в КСО е изключително сложен и непонятен за лицата, които го прилагат - счетоводителите.

Принципът трябва да бъде следният:

- да има положен труд;

- да има предвидено задължение, за да има дължими осигуровки.

Ако едно от тези условия не е налице, не би трябвало да има дължими осигуровки.

Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност

Внесен на 11/03/2010 за обсъждане от АНГЕЛ ДАСКАЛОВ, НИКОЛА БЕЛИШКИ и ИВЕЛИН НИКОЛОВ /ПГ на ПП ГЕРБ/

Целта на внесения законопроект е да се създаде необходимата изрична законова възможност, органите на отдел "Транспортна полиция" в Главната дирекция "Криминална полиция" да извършват предвидените в специалния закон дейности по контрол - да изискват необходимите документи и информация; да изискват достъп до охраняваните обекти; да дават задължителни предписания за привеждане на охранителната дейност в съответствие с изискванията на закона, да издават необходимите актове за реализиране на административнонаказателната отговорност и други.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Внесен на 15/03/2010 за обсъждане от Министерски съвет

На 20 декември 2007 г. в „Официален вестник" на Европейския съюз е публикувана Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Крайният срок за транспониране на директивата в националните законодателства на държавите членки е 20 декември 2009 г.

Основна цел на промените, въведени с директивата, е постигане на бързина и ефективност при обжалване на нарушения, свързани с обществените поръчки. В изпълнение на тази цел са

регламентирани следните по-важни изисквания:

  • Налагане на временни мерки при обжалване на процедурите с цел да се поправи нарушение или да се предотврати настъпване на допълнителни вреди на засегнатите интереси;
  • Въвеждане на период на изчакване (т.нар. stand still period), в рамките на който възложителят не може да сключи договор за обществена поръчка;
  • Уреждане на случаи на недействителност на договори за обществени поръчки вследствие на нарушения на процедурите за възлагане и създаване на гаранции за обявяването на тази недействителност;
  • Регламентиране на последиците от недействителността - отмяна на всички договорни задължения с обратна сила или отмяна на онези задължения, които остава да бъдат изпълнени;
  • Определяне на минимални срокове за обявяване на недействителността;
  • Запазване в определени случаи на недействителните договори чрез въвеждане на алтернативни санкции - налагане на глоби или съкращаване срока на договора;
  • Гарантиране присъждането на обезщетения на заинтересуваното лице, пострадало от нарушението.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Внесен на 17/03/2010 за обсъждане от ЯНЕ ЯНЕВ и група народни представители /независими/

Съдружниците/собствениците на търговски дружества, които сами упражняват дейността по тяхното управление без възнаграждение, ще се осигуряват по чл.4 ал.3 на КСО като самоосигуряващи се лица. А възможността да се осигуряват и като изпълнители по договори за управление и контрол ще остане алтернативна за тези, които желаят и могат да си я позволят.

„(15) Всички осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване на лицата по чл. 4 ал. 1 точки 2, 3 и 4, в т.ч. държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните служители, членовете на Висшия съдебен съвет, инспекторите в инспектората към Висши я съдебен съвет, военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", както и лицата по чл. 69, ал. 5, са за сметка на държавния бюджет."

*Стажант в ИПИ