Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво влезе в парламента през последните седмици ( 14.06.2010 – 02.07.2010 г.)

Автор: Мартин Владимиров* / 02.07.2010
Оцени тази статия:

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ЗНП)

Внесен на 14/06/2010 от Министерски съвет

Със законопроекта се предлага подготовката на децата за училище да е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Причините, които налагат предложените изменения, произтичат от работната програма “Образование и обучение 2020” за изпълнение решенията на Лисабонската стратегия, която интегрира в себе си всички действия на европейско ниво в областта на образованието и обучението.

На следващо място със законопроекта се предлага да се уреди изрично на законово ниво възможността за осигуряване на безплатен транспорт до детска  градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община за децата и учениците, които подлежат на задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище.

Със законопроекта се предлага увеличаване размера на административно-наказателната отговорност за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително обучение.

Предложените изменения и допълнения изискват финансови средства в размер 7,5 млн. лв. за 2010 г., които са планирани в държавния бюджет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Внесен на 15/06/2010 от Лъчезар Иванов /ПГ на ПП ГЕРБ/

С предлагания законопроект се въвежда ограничение за рекламиране на тютюневи изделия, а именно рекламата да се извършва само на територията на предприятия, където се обработват и произвеждат, и във вътрешността на обектите за търговия, без рекламата да е видима отвън. Също така се отменя възможността за реклама чрез използване на търговска марка. С предлаганата нова разпоредбата на чл. 35, ал.7 се въвежда изискване за поставяне на здравни предупредителни надписи и върху рекламата, така както се изисква наличието на здравни предупреждения  върху опаковките на тютюневите изделия.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

Внесен на 18/06/2010 от Министерски съвет

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИДЗДС) се предлагат следните изменения и допълнения:

 • С оглед защита на държавния интерес в чл. 16 от ЗДС се предлага създаване на ал. 7, която предвижда, че отдадените под наем имоти - публична държавна собственост, не могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
 • Предпоставка за започване на отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, е влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или одобрен подробен устройствен план (ПУП), който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Наличието на държавна нужда е обективна предпоставка.
 • Предвижда се и промяна при определяне на пазарната цена на имотите. Пазарните цени на имотите ще се определят на базата на осреднените пазарни цени от всички вписани възмездни сделки, като ще се избегне произволното вземане предвид само на някои от тях.
 • За по-бързата реализация на обекти, с които се задоволява държавна нужда, е предвидено и заповедта на областния управител да се обнародва в „Държавен вестник”, а не както беше досега - да се съобщава на собствениците на отчуждените имоти по реда на Гражданския процесуален кодекс. Актът не следва да се съобщава лично поради големия брой адресати в преобладаващите случаи на отчуждаване. Предвидено е и оповестяване на видно място в сградата на общината.
 • Срокът, след който може да се поиска отмяна на отчуждаването, се предвижда да бъде увеличен на 6 години за изграждане на национални обекти, когато мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се използва по предназначението, за което е отчужден, при запазване на принципа за компенсиране на вредите.
 • Предвижда се отмяна на чл. 44а, който дава възможност на политически партии да закупят имот - частна държавна собственост, ако той им е предоставен под наем по съответния ред
 • С оглед осъществяването на държавна политика за деконцентрация се засилват правомощията на областните управители и отговорността им за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта, предвидени в Закона за администрацията.
 • Влязъл в сила подробен устройствен план, а не документ за собственост, както е в останалите случаи, ще бъде предпоставка за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж за изграждане на национален обект или общински обект от първостепенно значение. Това ще даде възможност да се ускори реализацията на значими за обществото проекти.

 

Проектозакон за за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 

Внесен на 23/06/2010 от Министерски съвет

! Не е публикуван

 

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

Внесен на 28/06/2010 от Министерски съвет

Ще включва увеличение на разходите за НЗОК с 220 000 хил. лв., от които за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 27 000 хил. лв., а за здравноосигурителни плащания за болничната медицинска помощ – 178 000 хил. лв. За други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ (за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване) – 13 000 хил. лв. За резерва за непредвидени и неотложни разходи – 2000 хил. лв.

Средномесечният касов разход за здравноосигурителни плащания за болнична помощ към 31 май 2010 г. е в размер 88 050 хил. лв. Остатъкът по бюджета на НЗОК за периода юни - декември е в размер 268 681 хил. лв. или средномесечно по 38 383 хил. лв. Една част от недостига ще бъде покрит със средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи, който в резултат на актуализацията на приходната част на бюджета в частта на здравно-осигурителните приходи ще възлезе на 127 058 хил. лв. Пренасочването на допълнителни средства от резерва не може да компенсира изцяло недостига. Предвижда се реализиране на икономия от административните разходи в размер на около 4 160 хил. лв., в т.ч. 20 на сто от предвидените по уточнен план средства за други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения и 20 на сто от средствата за издръжка, които също ще бъдат пренасочени за здравноосигурителни плащания за болнична помощ. Следователно ще се осигури средномесечен разход до края на годината в размер на около 82 600 хил. лв.

 

Законопроект за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс 

Внесен на 29/06/2010 за обсъждане от Любен Корнезов /ПГ на КБ/

Създава се нов чл. 369 от Закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, който не допуска съкратено съдебно следствие:

 • при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда;
 • при причиняване на смърт или тежка телесна повреда по непредпазливост, ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
 • за престъпления, извършени от или срещу съдия, съдебен заседател, прокурор, разследващ или полицейски орган при или по повод изпълнение на службата му;
 • за престъпления по чл. 142, 142а, 159а - 159г, чл. 242, ал. 2 и чл. 354а, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс."

Мотивите са, че съкратеното производство дава възможност да се намалява наказанието за извършеното престъпление с една трета, което не е обществено оправдано за убийците, за тежките телесни повреди, осакатили жертвата за цял живот, за престъпления извършени в пияно състояние и т.н.

 

* Стажант в ИПИ.