Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво влезе в парламента (31 март – 16 април 2010 година)

Автор: Димитър Попов* / 16.04.2010
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите

Внесен за обсъждане на 01/04/2010 г. от ВАНЯ ДОНЕВА, ЛИЛИ БОЯНОВА и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА /ПГ на ПП ГЕРБ/

С предложеното изменение се регламентира задължение за съгласуване на задължителните указания на Националната агенция за приходите относно единното прилагане на данъчното и осигурителното законодателство с министъра на финансите, а също и с управителя на НОИ и директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по въпроси, свързани със задължителните осигурителни вноски.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители

Внесен за обсъждане на 01/04/2010 г. от ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, НИКОЛА БЕЛИШКИ и ГЕОРГИ ИКОНОМОВ /ПГ на ПП ГЕРБ/

Законопроектът предвижда отпадане на дискриминационната забрана за упражняване професията на независим оценител от лицата, притежаващи безсрочен лиценз за оценители от Агенцията за приватизация, които по обективни причини са пропуснали произволно определения в параграф 5 срок. Същите понастоящем не могат да упражняват свободно оценителска дейност, поради отказ на Камарата на независимите оценители в България да приема заявления за вписване в регистъра след 14.12.2009 г.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Внесен за обсъждане на 06/04/2010 г. от Министерски съвет

 • Съставът на Комисията за енергийно и водно регулиране да е от 7 членове, включващ председател и шестима членове, без да се предвиждат заместник-председатели;
 • Ограничаване мандатите на членовете на комисията до максимум два последователни мандата;
 • Осигуряване на възможност за работа на комисията в хипотезата на прекратяване на мандат до назначаването на нов член на комисията;
 • Промени в изискванията към броя членове в енергийния сектор и в сектора водоснабдяване и канализация, съответно – трима и двама, и предвиждане председателят на комисията и един член - правоспособен юрист, да са с опит в едната или в другата сфера;
 • Предвижда се публикуване на електронната страница на комисията на нейните решения за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите и на решенията за утвърждаване на цените, вместо в бюлетина на комисията;
 • В случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права, енергийното предприятие концесионер да може да поиска от министъра на икономиката, енергетиката и туризма да инициира отчуждителна процедура по Закона за държавната собственост, без за отчуждаването да е необходимо изготвяне на подробен устройствен план;
 • Удължава се срокът за изкупуване на електрическата енергия, произведена от съществуващите топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, без постигнати показатели за високоефективност, до края на 2011 г. Този срок е в съответствие с предвиденото в закона към същата дата министърът на икономиката, енергетиката и туризма да изготви и внесе в Министерски съвет за одобрение законопроект, въвеждащ пазарен механизъм за насърчаване на комбинираното производство;
 • Предлага се да отпадане преференциалната цена за комбинираната електроенергия без постигнати показатели за висока ефективност.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Внесен за обсъждане на 09/04/2010 г. от Министерски съвет за Синхронизиране с Директива 2009/5/ЕО.

 • Предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач, трябва да са действително и трайно установени в една от държавите - членки на Европейския съюз;
 • С предлаганите изменения се дава определение на "транспортен агент", като се предвижда регистрационен режим за извършване на този вид дейност;
 • Общинските съвети да определят максималния размер на цените за предоставяне на таксиметрови услуги на територията на съответната община;
 • Предвиждат се твърдо установени глоби или имуществени санкции, а не - както досега - с минимален и максимален размер, с което отпада възможността за субективна преценка от страна на наказващия орган и налагане на различни наказания за едно и също нарушение;
 • Подобряване на материално-техническата база и създаването на възможности за допълнително материално стимулиране на служителите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

 

*Стажант в ИПИ