Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво влезе в парламента? (16.07.2010-23.07.2010)

Автор: Мартин Владимиров* / 23.07.2010
Оцени тази статия:

Проектозакон за  изменение и допълнение на Закона за здравето

Внесен на 20.07.2010 от Министерски съвет

 

Законопроектът предвижда обединяване на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването – регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и регионалните центрове по здравеопазване. По този начин държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една държавна институция – регионална здравна инспекция.

Обединението на двете съществуващи структури ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури, съответно до намаляване на щатната численост на персонала в тях. Ще бъдат намалени и разходите за издръжка на новата структура спрямо досегашните бюджети.

Създават се регионални здравни инспекции, които имат за цел повишаване ефективността на административното обслужване на гражданите и юридическите лица чрез облекчаване на административните процедури и повишаване на прозрачността в работата на администрацията. Въвежда се изрично възможността за подаване на заявления и документи или за подаване на определена информация по електронен път.

Промени се предвиждат и по отношение на отговорността на възложителя и на лицата, провеждащи медицински научни изследвания, и тяхното задължение за извършване на застраховка в случаите на причинени неимуществени и имуществени вреди на участниците в медицинското научно изследване.

Премахва се досега съществуващият регистрационен режим за създаване на оптики. Лицата, които ще разкриват оптика, следва само да уведомят съответната регионална здравна инспекция по реда на чл. 35 от Закона за здравето. По този начин значително се облекчава процедурата по откриване на оптики.

Законопроектът предвижда на територията на лечебно заведение за болнична помощ да се осъществява извънболнична помощ само от лечебни заведения за извънболнична помощ (центрове и лаборатории), които са собственост на болницата, или когато болницата е създадена по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Разпоредбата цели да се „затвори цикълът” на обслужване на пациента, като се улесни достъпът му до извънболнична и болнична помощ чрез едновременното им предоставяне „на едно място”. Същевременно промените насърчават болниците да използват максимално наличния ресурс.

 

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Внесен на 20.07.2010 от Министерски съвет

 

Със законопроекта се предвижда отпадане на ограничението за откриване на повече от 4 аптеки на територията на страната от един търговец. Промяната се предлага с оглед на ангажиментите, които е поела Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз, и които са включени в Плана за действие за 2010 г.

 

* Стажант в ИПИ.