Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво влезе в парламента? (09.07.2010-16.07.2010 г.)

Автор: Мартин Владимиров* / 16.07.2010
Оцени тази статия:

Проектозакон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Внесен от Министерски съвет на 13/07/2010

Съгласно чл. 22, ал. 1 се преобразуват в лично имущество вещните права, придобити преди брака или по време на брака по наследство и дарение, както и всякакви други видове права (освен вещните), придобити преди брака. Законопроектът предлага изменение на чл. 24, ал. 4, като се установява, че разпореждането с общ недвижим имот или с вещно право върху такъв имот, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването, той не го оспори по исков ред. Предвидено е също така това право да може да бъде упражнено не по-късно от 3 години от извършване на разпореждането.

Законопроектът също така конкретизира срока, след който дете, чиито родители са дали преди това съгласие за осиновяване, се настанява по административен ред в специализирано заведение.

Глава десета „Издръжка” урежда правото на издръжка, лицата, които дължат издръжка, размера на дължимата издръжка, както и възможността за изплащане на присъдена издръжка от държавата. В процеса на прилагане на чл. 152 се установи неяснота относно кръга от лицата, имащи право при определени условия да поискат държавата да им изплаща присъдената издръжка, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет. Тази правна възможност е създадена като заместваща грижа в случаите, когато неизправният длъжник не изплаща редовно издръжката на ненавършило пълнолетие лице. Предвид това се предлага в чл. 152, ал. 1 да се уточни, че държавата изплаща присъдена издръжка на ненавършил пълнолетие български гражданин. По този начин ще се преодолее противоречивото прилагане на разпоредбата, водещо в определени случаи до незаконосъобразно разходване на бюджетни средства.

В чл. 152, ал. 6 е установено несъответствие с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). За целта е предвидено неизправният длъжник да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законовата лихва. Вземането се събира по реда, предвиден за публичните вземания.

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Внесен от Министерски съвет на 13/07/2010

Проектът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции цели хармонизиране на българското законодателство с последните достижения на правото на Европейския съюз в банковата сфера. С проекта се въвеждат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО.

Създава се чл. 29б, който определя, че преобразуване на банка чрез сливане се допуска само с друга банка. Разрешение за сливане се издава, само ако новоучреденото дружество получи лиценз за банка. Преобразуване на банка чрез вливане се допуска, само ако приемащото дружество е банка. В банка могат да се влеят друга банка, платежна институция, инвестиционен посредник или финансова институция.

Изменя се и чл. 40, ал. 2, т. 4, като се разрешава и утвърждава използването за надзорни цели на вътрешнорейтингови подходи за измерване на кредитен риск; усъвършенствани подходи за измерване на операционен риск; вътрешни модели за измерване на пазарен риск и риск от контрагента.

Създава се ал. 8 от чл. 44, която регламентира експозицията към друга кредитна институция или инвестиционен посредник или икономически свързани лица. Общата експозиция на банката към лице по ал. 1 на чл. 45 (т.е. свързани с банката лица като администратори, акционери, които държат над 10%, съпрузи, братя, сестри и т.н.), което не е кредитна институция или инвестиционен посредник, не може да надвишава 10 на сто от собствения й капитал. Общият размер на всички формирани експозиции на банката към лицата по изречение първо не може да надхвърля 20 на сто от собствения й капитал.

В случаите на променлив лихвен процент по влог или кредит, банката уведомява клиента по уговорен между страните начин за всяка промяна.

С цел усъвършенстване на системата за надзор върху банкови групи и финансови холдинги, които осъществяват дейност в няколко държави членки, проектът въвежда изискване за вземане на съвместни решения между компетентните органи при определяне адекватността на консолидирания собствен капитал.

Подобрява се законовата уредба за защита на правата на банковите клиенти чрез въвеждане на изрично задължение за банката да уведомява депозанта (съответно кредитополучателя) при промяна на лихвите (а при кредитите – и при промяна на общите разходи), засягаща интереса на клиента.

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Внесен от Министерски съвет на 13/07/2010

Организациите на производители на плодове и зеленчуци съгласно последните приети от Европейската комисия промени задължително трябва да  включват и мярката „Изтегляне на плодове и зеленчуци” в Оперативните си програми в частта „Предотвратяване и управление при кризи”. Тези нови задължителни изисквания не са отразени в сега действащото национално законодателство.

До момента Министерството на земеделието и храните извършваше проверка за съответствие с обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци и издаваше сертификат безплатно. С оглед оптимизиране дейността по този контрол, както и нарасналите разходи за ефективното му извършване от инспекторите по качество и ограниченията в бюджета на Министерството на земеделието и храните, се въвежда такса въз основа на определена от Министерския съвет Тарифа за заплащане на сертификата. Таксата, която следва да се събира, ще покрива и разходите по отпечатването на бланките за сертификати.

 

* Стажант в ИПИ.