Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво се случва с гражданските дела по бързото производство

Автор: Зорница Славова и Иван Брегов / 09.11.2018
Оцени тази статия:

Бързото производство по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е предвидено като особено исково производство, но то има своето сериозно значение за отношенията в икономиката. Предмет на разглеждане на бързото производство могат да бъдат само изброените в кодекса и други закони спорове между страните. Тоест то е ограничено по предмет производство, като основният му акцент е скоростното произнасяне от съда. Като такова то се ползва от гражданите и бизнеса с оглед защита на техните интереси, които без своевременна реакция биха били тежко увредени.

За гражданите по бързо производство се разглеждат трудовоправни спорове (но не всички възможни), защита на индивидуалните им права като потребители, искове за издръжка и породените от наемни отношения искове за опразване на наети помещения.

За бизнеса от особена важност по това производство са исковете за защита на интелектуалната собственост и сродни права, както и произтичащите от наемни отношения претенции за опразване на наети помещения.

Именно поради тези причини бързото производство е обект на изследване за бизнес средата в България от Световната банка по ежегодния индекс за правене на бизнес (последното издание коментирахме тук).

В следващата инфографика ИПИ представя тенденциите по това производство за периода 2013 – 2017 г. по обобщените статистически данни за дейността на съдилищата, представени от Висшия съдебен съвет (ВСС).

 

(натисни върху инфографиката за по-голямо изображение)

Колко са делата по бързото производство

Делата по бързото производство по ГПК намаляват с повече от 1/3 за разглеждания период. Това се дължи по-скоро на намаляване на новопостъпилите дела, а не толкова на свиване на висящите дела от предходни периоди.

През 2017 г. за първи път делата за разглеждане са под 6 хиляди, от които 30% висящи в началото на годината.

Делът на делата по бързото производство в общо постъпилите дела намалява. Докато през 2013 г. делата по бързо производство приближават 2% от всички постъпили дела, през 2017 г. те вече са малко над 1%.

Причината се крие както в намаляването на делата по това особено производство през годините, така и в увеличаването на общия брой дела.

Колко дела са приключени

Броят на приключените дела намалява почти наполовина през разглеждания период. Заради намаляване на броя на делата за разглеждане, обаче, делът на свършените дела остава почти постоянен. Въпреки това, увеличение се вижда в някои районни съдилища като тези в  Айтос, Белоградчик, Луковит.

Статистиката отбелязва сериозно свиване на делата, приключени в тримесечен срок.  Изцяло приключване на делата в тримесечен срок се наблюдава в 14 районни съдилища, докато в 5 съдилища няма нито едно приключено дело в тримесечен срок през 2017 година.

Как са приключени делата

Броят на приключените дела по бързото производство с акт по същество намалява с над 50%. Това намаление надвишава и свиването на общия брой на приключените дела.

В 14 от районните съдилища всички приключени дела по бързото производство са с акт по същество, а само в един съд няма нито един акт по същество.

Колко дела са прекратени

Делът на прекратените дела е динамичен през разглеждания период, но през 2017 г. спрямо 2013 г. няма сериозна разлика и той е около 20%. През 2017 г. това отговаря на общо 1 220 прекратени дела по бързото производство.

 В 14 районни съдилища няма нито едно прекратено дело, докато в 9 от районните съдилища над половината от делата за разглеждане се прекратяват.

Колко дела са обжалвани

Практиката за обжалване на делата по бързото производство като цяло намалява леко през разглеждания период, като 2017 г. е годината с най-малко обжалвания (за първи път - под хиляда обжалвани дела).

В 23 от районните съдилища няма нито едно обжалвано или протестирано дело през 2017 година. В Софийския районен съд броят на обжалваните дела е близо 2/3 от броя на свършените дела, а практиката показва, че в съдилищата в областните центрове делата по бързото производство се обжалват или протестират по-често в сравнение с тези извън областните центрове.