Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво реши парламентът по данъчните закони?

Автор: Красимир Петкашев / 19.11.2010
Оцени тази статия:

В средата на седмицата депутатите разгледаха и гласуваха на второ четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за акцизите и данъчните складове. Какви промени бяха гласувани по отделните закони?

 

Закон за данък върху добавената стойност

По отношение на ЗДДС, основната промяна е свързана с определяне на единна ставка от 9% за групови и индивидуални настанявания в хотели. Досега облагането беше диференцирано, като организираните пътувания се облагаха със ставка от 7%, а индивидуалните с 20%. Според министър Дянков въвеждането на равна ДДС ставка в туризма фигурира като ангажимент за България още от 2006 г. и заради неговото неизпълнение досега, Европейската комисия ни е заплашила с налагане на „голяма финансова санкция”. Това мнение не бе споделено от Мартин Димитров от Синята коалиция, който заяви, че никой не иска от България точно в тези срокове да бъде вдигнат данъкът. Неговото предложение за цялостно отпадане на текста за единната ставка не беше прието. Промяната в облагането влиза ефективно в действие от 1 април 2011 г. Първоначалното предложение на финансовото министерство беше за единна ставка от 14%, впоследствие намалена до 9% след разговори с представители на туристическия бранш.

Накратко, с тези промени се разширява обхватът на данъчната преференция – по-ниския ДДС за туризма. По данни от НАП начисленият ДДС по ставка от 7% през 2009 г. е 38 млн. лв., тоест най-грубо изчислени загубите за бюджета са от порядъка на 70 млн. лв. (ако ставката по ДДС беше 20%). Изчисленията на Министерство на финансите при внасянето на промените сочеха, че по-високата ставка и разширеният обхват на преференцията ще имат нулев ефект върху бюджета. Така или иначе това твърдение е спорно, особено като се има предвид, че то беше направено и при ставка от 14% и при ставка от 9%. Казано по друг начин, не се знае дали разширеният обхват на преференцията няма да натежи в по-голяма степен на бюджета, спрямо повечето приходи от вдигането на ставката на организираните пътувания.

Едно е сигурно – новата по-висока ставка за организираните групи (над 90% от общите пътувания), ще оскъпи туристическите услуги и ще свие печалбите на хотелиерите. Това, както и по-високите социални осигуровки, които ни очакват от началото на 2011 г., неминуемо ще влоши перспективите за заетост и нарастване на доходите в сектора. Важно е обаче и друго – единна ставка на ДДС от 20% се прилага за почти всички услуги/стоки в България. Предоставянето на преференция без активна обществена дискусия е неприемливо и несправедливо спрямо всички останали сектори.

 

Закон за корпоративно подоходно облагане

Намалява се ставката от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато едновременно са изпълнени следните условия – лицето е чуждестранно юридическо лице от държава-член на ЕС и мястото му на стопанска дейност е в държава от Евросъюза. Освен това данъчно задължените лица вече няма да прилагат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци, когато доходите и печалбите са от страна, с която има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в нея е предвиден метод за избягването му – „освобождаване с прогресия”.

Депутатите решиха също така да бъде запазено правото на преотстъпване на корпоративен данък до 31 декември 2013 г., дори когато в резултат на увеличена трудова заетост, общината отпадне от обхвата на общините, имащи право на данъчно облекчение за извършване на производствена дейност. На практика това означава, че фирмите които са стартирали производствена дейност в общини с висока безработица (над 35 на сто от средната за страната) ще продължат да ползват правото за преотстъпване на данък печалба още 3 години напред, дори когато безработицата в съответната община спадне под прага. От подобно облекчение например се възползва вече няколко години турският производител на стъкло „Шишеджам”, който избра Търговище за място на своя завод. Мярката стимулира производствените инвестиции в райони с ниска заетост, т.е. има определен социален характер. Загубата за бюджета от прилагането на това облекчение е в рамките на 7 млн. лв. (за 2009 г.), което е по-скоро за сметка на всички останали данъкоплатци – било то юридически или физически лица. В същото време данък печалба е сравнително нисък (10%), така че преференцията за преотстъпването му няма как да бъде главният стимул за избор на място на компаниите. Не по-малко важни са и наличието на квалифицирана работна ръка в общината, състоянието на инфраструктурата, бързото административно обслужване и други.

В закона са предвидени разпоредби, с които се детайлизира дейността на операторите на ваучерите за храна. Общата годишна квота за предоставянето на ваучери за храна ще се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година. Значително се повишават имуществените санкции за онези, които предоставят на работодатели ваучери на стойност над определената индивидуална квота или пък предлагат ваучери без да са получили индивидуална квота. Наказанието в първия случай е в размер на превишението, но не по-малко от 2 000 лева. За операторите, които предоставят ваучери, без да имат индивидуална квота, санкцията е равна на номинала на ваучерите и пак не по-малка от 2 000 лева. Предложенията се продиктувани от конкретни примери от последните години, които принудиха финансовият министър да отнеме разрешителното на фирми, които нарушаваха разпоредбите (виж тук).

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Данъкът върху доходите от наем ще се удържа авансово от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на дължимия авансов данък ще се определя като облагаемият доход се умножи с данъчна ставка от 10 процента. Това гласи лаконичното обяснение, публикувано на сайта на парламента, с което се внася промяна в досегашния режим на наемни взаимоотношения. Остава загадка, защо авансовият данък ще се удържа от наемателя, а не от наемодателя. Може би с мярката се цели по-добра събираемост на данъка, но дали това е най-добрият и справедлив начин за уреждане на тези взаимоотношения. Едно е ясно – авансовите данъци са добре дошли за фиска, но за наемателите, тези които се стремят да оцелеят в настоящата криза, удържането на данъка ще разстрои допълнително техните бюджети. Това е мярка, която не само прехвърля някаква тежест върху наемателя, но и променя по някакъв начин установените договорни отношения за наема. Подобни промени трябва да бъдат ясно мотивирани и добре аргументирани, а това просто липсва.

Парламентът реши още с окончателен данък от 10 процента да се облагат възнагражденията за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид с източник България, получени от чуждестранни физически лица, установени в т. нар. офшорни зони.

 

Закон за акцизите и данъчните складове

Депутатите приеха да намалят дължината на цигарите, за които ще се дължи двоен акциз. Според промените двойният акциз ще се дължи за цигари, чиято дължина е над 8 см., но не повече от 11 см. (без филтъра и мундщука). Досега този режим на двойно облагане се отнасяше за цигари с дължина от 9 до 18 сантиметра. За информация на пушачите – виновникът за тази промяна не са родните ни депутати, а Директива на Европейския съюз (Директива 2010/12/ЕС), с която България трябва да се съобрази. Явно еврократите са се почувствали недостатъчно продуктивни, след като са започнали да мислят и върху такива дребни детайли от битието ни като дължината на цигарите. Предвижда се и покачване на цената за тютюна за пушене, който ще се облага като фино нарязан тютюн. Това ще стане чрез разширяване на обхвата на определението за фино нарязан тютюн – като за такъв вече ще се счита тютюнът, при който тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1.5 милиметра, а не както е досега - по-малка от 1 милиметър. С приетите промени акцизната ставка за тютюна за пушене се повишава от 100 на 130 лв. за килограм. В закона се записва, че от 1 януари 2012 г. тази ставка ще стане 152 лева за килограм.

Ще се повишат и акцизните ставки върху бензина, дизела и керосина, които трябва да достигнат минималните равнища за ЕС. Така за бензина поскъпването ще бъде от 685 на 710 лева за 1000 литра, а за дизела и керосина – от 600 на 615 лева.