Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как се прахосват средства на данъкоплатците

15.12.2006
Оцени тази статия:

В четвъртък, 22 юли, за броени минути правителството взе решение да похарчичетвърт милиард лева, повечето от които не са предвидени в държавния бюджет.Средствата се предоставят на:

1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството - 100 млн.лв.за пътища, магистрали и инфраструктурни обекти;
2. Министерство на здравеопазването - 76 млн.лв. за уреждане на просроченитезадължения на болниците;
3. Министерство на образованието и науката - 40 млн.лв. за ремонти в държавниучилища, за текущи разходи и за БАН;
4. Общините - 10 млн.лв. за ремонт в общински училища и за текущи разходи;
5. Министерски съвет, областни администрации - 12 млн.лв. за изгражданена малки обекти с регионално значение;
6. БДЖ - 10 милиона лева;
7. Фонд “Земеделие” – 10 милиона лева;
8. Фонд “Тютюн”- 5 милиона лева.
9. В допълнение към преките разходи правителството одобри и държавни гаранциив размер на над половин милиард лева за ТЕЦ “Марица изток 2” и моста “Видин– Калафат”.

Сумата

Отпуснатите средства (без държавните гаранции) са 263 милиона лева. Зада добием представа за големината на тази сума, ще посочим няколко сравнения:

- 263 милиона лева са над 4 пъти повече от обещаното догодина двупроцентнонамаление на данъка върху доходите. С други думи с тези средства още тазигодина личният подоходен данък на всеки български данъкоплатец можеше дасе намали с около 1/3.

- 263 милиона лева са с 30% повече от предвиденото намаление на данъкавърху печалбата през 2005 година. Тоест, още през тази година данъкът върхупечалбата можеше да се намали от 19.5% до 13-14%.

Държавните гаранции са над половин милиард лева, което представлява увеличениена държавногарантирания дълг с над 50%. Ако се продължи с този бърз темпна увеличение до края на мандата дълговите индикатори на страната ще севлошат значително.

Причините

Най-вероятно причината правителството да отпусна толкова значителни финансовисредства е, че то наистина има желание да направи нещо позитивно в съответнитесфери и, понеже не знае как да го направи, решава, че наливането на многопари от държавата ще помогне. В допълнение към това, след една година предстоятизбори, което насърчава правителството да предприеме колкото се може повечепроекти, които дори да не са ефективни, са популярни (и популистки). Небива да забравяме и чисто бюрократичния елемент – колкото повече пари харчиадминистрацията, толкова повече власт и възможности придобива тя и порадитази причина държавните чиновници винаги правят всичко възможно, за да убеждаватколко необходимо е увеличаването на разходите.

Пари или реформи

С отпускането на повече от четвърт милиард лева допълнителни разходи инад половин милиард лева държавни гаранции правителството за пореден пътпоказва, че предпочита да налива пари в неефективни дейности вместо да извършвареформи в тях. Това, естествено, намалява финансовата дисциплина – всекиръководител знае, че няма да бъде уволнен при преразход на средства, а напротив– ще получи още средства и съответно всички имат стимул да изразходват повече.

Какви реформи биха могли да се направят вместо да се наливат пари?

· Министерство на регионалното развитие получи допълнителни 100 милионалева към заложените в бюджета на ведомството 400 милиона. Значителна частот тези средства биха могли да се спестят ако магистралите и някои от инфраструктурнитеобекти се приватизират или концесионират.

· Допълнително отпуснатите 76 милиона лева за болниците се дължат на забавянетона здравната реформа. Ако болниците бяха частни и се финансираха от частниздравни фондове никога нямаше да се достигне до натрупване на огромни дългове.

· В образованието има 2 пъти повече учители отколкото са нужни. В същотовреме няма пари за компютри, книги, оборудване, ремонти. Ако излишните учителибъдат съкратени ще се освободят половин милиард лева, с които ще може дасе осигури наистина качествена промяна в образованието.

· За последните 4 години БДЖ са получили над половин милиард лева субсидии.Ако компанията работеше на пазарни принципи и се управляваше ефективно тезисредства можеха да се спестят, също както и прясно отпуснатите 10 милиона.Същото се отнася и за земеделието – вместо да провежда пазарни реформи вотрасъла, правителството прави фермерите все по-зависими от парите на данъкоплатците,което намалява стимулите за повишаване на ефективността.

· Държавните гаранции за ТЕЦ “Марица изток 2” и моста “Видин – Калафат”можеха да бъдат спестени ако тези два проекта бяха приватизирани и осъществениот частни инвеститори.

Всичко това показва, че с малко повече реформи правителството можеше даспести 263-те милиона лева допълнителни разходи и да ги насочи към намалениена данъците. По този начин щяха да се насърчат инвестициите и да се ускориикономическото развитие и в резултат да се увеличи благосъстоянието на всичкибългарски граждани. Но да се правят реформи е далеч по-трудно от прахосванетона средства.

 

   

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).