Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как не се прави облекчаване на административен режим: случаят на частните лесовъди

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Тази седмица в Държавен вестник (бр. 16 от 18 февруари) бяха публикувани изменения в закона за горите и наредба #17 за лицензиране на физически и юридически лица за упражняване на частна лесовъдска практика. Част от промените в закона са свързани с нови правила за прилагане на посочения лицензионен режим.

Предисторията е следната:

" Според доклада на междуведомствената работна група за облекчаване на админстративните режими, ръководена от министър Василев, министерството на земеделието и горите прилага 87 такива режима - най-много от всички други ведомства;

" Препоръката в доклада е: "да се облекчи като премине в регистрационен; да се намали броя на изискуемите документи; да се уреди в Закона за горите" (виж повече тук: http://www.asme.bg/bg/regimes/docs/I.6.2.doc).

Резултатите от "усилието" на министерството са видни от новите текстове в закона и липсващите такива в съответната наредба.

1. В текста на закона се споменава "регистрационен режим", докато наредбата продължава да урежда "лицензионен режим".

2. В закона се появява изброяване на дейности, които се разглеждат като лесовъдска практика, т.е. за който се изисква "регистрация" (а по наредбата - "лиценз"). Това изброяване обаче се различава от аналогичния списък по наредбата, както се вижда от таблицата:

Закон за горите Наредба по чл. 39
маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; маркиране на подлежащи на сеч дървета и изготвяне на съпровождащите тази дейност отчетни документи
събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове;създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тази дейност отчетни документи;
изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд; изработване на задания за устройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд; изработване на устройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд;
изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени; изработване на задания за проекти за борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени;изработване на проекти, планове и програми за борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени
организация на добив на дървесина и изработване на транспортно- технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и от земите от горския фонд
,оценка на гори и земи от горския фонд; оценка на гори и на земите от горския фонд
управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини; управление на гори и на земите от горския фонд, собственост на физически и юридически лица
експертизи и консултации по лесовъдски дейности; експертизи и консултации за лесовъдски дейности по Закона за горите
изработване на проекти за горски пътища и съоръжения  
  Дейности, непосочени в закона
  инвентаризация на горски ресурси
  опазване (защита и охрана) на гори и на земите от горския фонд
  странични ползвания от горите
  експертна оценка по проучвателни и проектантски дейности в горите
  професионална квалификация и преквалификация на лица, извършващи дейности по Закона за горите
   
   

 

В наредбата списъкът е разширен, т.е. отново се въвеждат ограничения пред стопанската дейност не със закон, а с акт на изпълнителната власт, при все декларираната воля за обратното.

3. Изискванията за получаване на "регистрация" ("лиценз") в закона и наредбата са различни, като разбира се в наредбата са повече:

Закон за горите Наредба по чл. 39
копие от диплома за завършено лесовъдско образование копие от диплом за завършено образование по специалността
документ за платена такса документ за трудов стаж по специалността за искания лиценз;
  трудова автобиография;
  свидетелство за съдимост;
  документ за внесена такса за кандидатстване за лиценз.

4. Ако наистина намерението на законодателя е да облекчи режима, като го превърне в регистрационен, то защо заявлението на регистрацията се разглежда от комисия в едномесечен срок? Ако изискванията са наистина тези, които са предвидени в закона, няма никакво място за преценка от специализирана комисия - дипломата за завършено образование или е валидна, или не.

Въпросите, породени от тази имитация на регулативна реформа, са поне следните:

1/ Как е гласувал министър Николай Василев по този текст от измененията в закона за горите и ако е гласувал "за" - защо?

2/ Има ли изобщо смисъл да се пишат доклади и препоръки, които после няма да се спазват?

3/ Може ли да се приеме към момента, че законът изчерпателно урежда т.нар. "регистриране" на лесовъдските практики, или отново условията се пишат в акт на изпълнителната власт?

4/ Може ли един независим съд в момента да реши този режим предвижда ли преценка по целесъобразност (имайки предвид "мотивираното предложение на комисията до началника на Национално управление по горите"), или не, както би следвало да се разбира от понятието "регистрация"?

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!