Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как да се опрости данъчната декларация

15.12.2006
Оцени тази статия:

В настоящия момент данъчната декларация по Закона за облагане доходитена физическите лица се състои от 24 страници – 20 страници е саматаданъчна декларация, 4 страници е справката за Националния осигурителенинститут. Освен това едноличните търговци подават и справка за Националниястатистически институт, която е още 4 страници. Най-големият проблемв декларацията, разбира се, не е нейната големина, а това, че тя е излишноусложнена. Всеки, който попълва декларацията трябва да отдели значителновреме, за да го направи или пък да плати на някой професионалист, койтода го направи вместо него. След попълване на декларацията тя се подавав данъчната служба или се изпраща по държавната поща - не може да сеизпрати по електронен път, нито може да се изпрати с частна куриерскаслужба. По-късно данъчните и осигурителните задължения трябва да севнесат, като осигурителните задължения се внасят в различни банковисметки за различните осигурителни фондове.

Идеалният вариант на данъчната декларация е една страница. В първатачаст от декларацията се записват данните на лицето – име, адрес, ЕГН,данъчен номер, номер на личната карта. Втората половина се използваза въвеждане на доходите на лицето, изчисляване на осигуровките, пресмятанена облагаемата сума и получаване на дължимия данък. Декларация в тозивид може да се въведе сравнително лесно при въвеждане на плосък данъкот 10% за данъка върху доходите и осигуровките. Но нещо подобно можеда се направи дори при сегашната изкуствено усложнена данъчно-осигурителнасистема.

Най-лесният вариант за реформа на данъчната декларация се състои всъздаване на компютърна програма, която позволява въвеждане на доходитена съответния човек и след натискане на един бутон изчислява автоматичноосигурителните и данъчните задължения. След това полученият резултатсе изпраща по електронен път на Министерството на финансите или пъксе разпечатва на хартия и се изпраща в данъчната служба. Това ще спестибезсмисленото попълване на множество данни и преписването им по няколкопъти в данъчната декларация, ще спести и извършването на много изчисления,които ще стават автоматично. Попълването на данъчната декларация щеотнема буквално няколко минути.

В България по някаква причина осигурителните вноски се плащат отделно– така за всяка отделна осигуровка се попълва отделна вносна бележкаи парите се внасят в отделна банкова сметка. Нормално би било всекичовек да внася своята обща осигуровка в една банкова сметка и след товаавтоматично внесената сума да се разпределя между отделните фондовена осигуряването. Неясно защо тежестта по разпределянето на парите междуфондовете е прехвърлена на данъкоплатците вместо да се прави от информационнатасистема на НОИ. Това, естествено, натоварва и данъчната декларация –навсякъде, където има за попълване осигуровки, има 7-8 реда вместо един.Тази процедура е напълно безсмислена и показва бюрократично мислене– мислене, което предполага, че хората по цял ден нямат друга работаосвен да се занимават с попълване на десетки и стотици формуляри заразличните държавни институции.

В данъчната декларация има още един, по-голям абсурд – в справкатаза НОИ първо се попълва една таблица с над 100 клетки и след това същататаблица се преписва на следващата страница, за да служи на здравнатакаса. Това, естествено, е напълно ненужно и може да се премахне.

Министерството на финансите опитва да намери всякакви оправдания защоне иска да намали данъците. Сложната данъчна декларация, обаче, не можеда се оправдае с нищо – тя трябва да се опрости.


© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).