Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета през първите четири месеца на 2006 г.

Автор: Димитър Чобанов / 16.12.2006
Оцени тази статия:
Наскоро Министерството на финансите оповестите данните за изпълнението на консолидирания бюджет до края на месец април. Това е добър повод за преглед на текущата ситуация в тази област, който би могъл да бъде полезен от гледна точка на обсъжданията на бюджета за следващата година и за възможността за провеждане на по-нататъшна реформа.

Приходите в консолидирания бюджет през първите четири месеца на 2006 г. достигат 6 172.6 млн. лв., което представлява нарастване със 7.2% спрямо същия период на 2005 г. Растежът на разходите е по-бавен и размерът му е 4.2%, с което те достигат 5 040.8 млн. лв., а в резултат от това временният излишък е в размер на 872.9 млн. лв. или с почти 200 млн. лв. по-висок от миналата година.

Изменението на разходите спрямо предходната година е неравномерно разпределено. Прави впечатление голямото нарастване на разходите за заплати и възнаграждения на персонала с 55.5%, както и на свързаните с тях разходи за социални и здравно-осигурителни вноски – 38.9%. Това развитие се получава въпреки обявеното намерение за намаляване броя на администрацията с 10% от 1 април, както и опитите за оптимизиране на разходите в образованието и здравеопазването. На практика нито в образованието, нито в администрацията се случи нещо до момента, докато в здравеопазването бяха предприети някои действия, но все още е рано да се даде точна оценка за ефектите от тях. Като цяло обаче, остава впечатлението, че за всички посочени области се отделят твърде много средства, а получените срещу тях услуги не са достатъчно качествени.

При този доста висок темп на растеж на разходите за заплати изглеждат абсурдни исканията на синдикатите за допълнителни повишения през тази година. Изглежда, че макар и неявно се изпълняват някои от предизборните обещания на Българската социалистическа партия, отнасящи се за служителите в бюджетната сфера. Това става за сметка на хората, които действително създават стойност в страната – работещите в частния сектор, от които се изземват тези пари.

Като положително развитие може да се разглежда понижаването на разходите за текуща издръжка със 17.7%, както и на субсидиите с 59.1%. Все пак в тези направления трябва да се има предвид твърде високата база от миналата година, както и промените при отчитането на някои разходи, което прави съпоставката с предходните периоди трудно осъществима. Що се отнася до разходите за лихви – в резултат от предприетите операции по изплащането на външния дълг преди падежа там разходите действително се понижават с 8.9%, докато поради преструктурирането се повишават разходите за обслужване на вътрешния дълг с 11.7%.

Приходите от всички данъци се повишават, като изключение правят тези от осигуровки, които се понижават с 2%. Обяснението за това може да бъде намерено в понижаването на пенсионната осигуровка от 29% на 23% от осигурителния доход, което представлява фактическо намаление в общия размер на осигуровките с около 1/6 спрямо 2005 г. Трудно може да се получи ясна представа дали се реализира фактическо “излизане на светло” на част от икономиката. Все пак средният осигурителен доход се е повишил с около 6%, докато официалната заетост с около 4%.

Най-голямото нарастване спрямо съответния период на 2005 г. се наблюдава при приходите от данъка върху добавената стойност – с 290 млн. лв. или 20.5%. Това се дължи на повишения размер на внос на стоки от чужбина, съществена причина за когото е нарастването на цените на петрола на международните пазари, както и тези на някои други основни суровини.

Като негативна тенденция се очертава значителното забавяне на процеса на приватизация от началото на годината. Приходите от това намаляват над 50 пъти и са едва 21.6 млн. лв., тъй като не са реализирани никакви сделки. През следващите месеци се очаква промяна в собствеността на няколко топлоцентрали, но поради сложните процедури е възможно сделките да не бъдат осъществени до края на годината. Това е израз на липсата на воля сред управляващото мнозинство да продължи процеса на раздържавяване и на стремежа да се запази зависимостта на по-голям дял от работещите от политиката на държавата в някои области.

Данните от началото на годината дават основание да се прогнозира преизпълнение на приходите в консолидирания бюджет за поредна година. Неговият размер ще е от порядъка на поне 1 млрд. лв. при точно изпълнение на предвидените – т.е бюджетните приходи ще достигнат поне 19.3 млрд. лв.

Този излишък означава, че пред 2006 г. би могъл да се премахне почти изцяло корпоративният данък или данъкът върху личните доходи, или осигуровките да се намалят с още 9 процентни пункта. За съжаление това не се случи и по тази причина нарастват възможностите за увеличаване на бюджетните разходи, докато се намаляват стимулите в частния сектор, който в действителност създава новата стойност в икономиката. Резултатът от това ще бъде и по-нисък растеж като цяло в по-дългосрочен период.

Таблица: Данни за изпълнението на консолидирания държавен бюджет от началото на годината до април включително

 20052006промяна
Приходи и помощи5759.66172.67.2%
Данъчни приходи4585.25040.89.9%
Осигуровки1364.51336.6-2.0%
Корпоративен данък483.2585.921.3%
Данък върху дивидента и доходите28.342.650.5%
Данък върху доходите на физическите лица396.54000.9%
Данък върху добавената стойност1412.8170320.5%
Акцизи618.5661.67.0%
Мита и митнически такси112.4127.813.7%
Други данъци67.873.68.6%
Неданъчни приходи11141018.3-8.6%
Помощи60.5113.687.8%
Разходи5086.45299.74.2%
Заплати и възнаграждения на персонала521.9811.455.5%
Социални и здравно-осигурителни вноски187.5260.538.9%
Текуща издръжка1317.71084.7-17.7%
Лихви372.8353.9-5.1%
Лихви по външни заеми303.3276.3-8.9%
Лихви по вътрешни заеми69.577.611.7%
Социални разходи, стипендии1951.82261.615.9%
Субсидии301.6123.3-59.1%
Капиталови разходи, прираст на държавния резерв и изкупуване наземеделска продукция433.2404.5-6.6%
Трансфери, нето00 
Дефицит/излишък673.2872.929.7%
Финансиране-673.2-872.929.7%
Външно финансиране - нето-1512-872.9-42.3%
Вътрешно финансиране - нето-232-32.8-85.9%
Приватизация, придобиване на дялове и акции и възмездни средства - нето1070.832.8-96.9%
Приходи от приватизация1111.221.6-98.1%
Източник: Министерство на финансите