Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета до ноември

Автор: Димитър Чобанов / 04.01.2008
Оцени тази статия:

Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидираната фискална програма до края на месец ноември 2007 г. Приходите достигат 21.7 млрд. лв., разходите - 17.2 млрд. лв. и следователно излишъкът е в размер на 3 959 млн. лв., което е около 7% от очаквания брутен вътрешен продукт за годината.

Причините за тези резултати трябва да се търсят както в приходната, така и в разходната част на бюджета. От няколко години насам приходите традиционно се подценяват при съставянето на бюджетната прогноза. През 2007 г. основанието за това беше свързано най-вече с членството на страната в Европейския съюз и промяната в режима на облагане при данъка върху добавената стойност, както и по отношение на приходите от мита. Опасенията относно ДДС бяха, че е възможно значително намаление на събираемостта. Тъй като ДДС представлява най-големия източник на данъчни приходи, това можеше да постави под съмнение фискалната стабилност. През периода януари-ноември 2007 г. обаче приходите от този данък са над 6 млрд. лв. и нарастването им спрямо същия период за миналата година е с 15.9%. Изпълнението спрямо планираното в държавния бюджет е 95.4%, което означава, че ще те бъдат преизпълнени до края на годината предвид засиленото потребление заради сезонни фактори.

Друга причина за по-високите приходи от очакваните е данъкът върху печалбата, чиято ставка беше понижена до 10% от началото на 2007 г. В случая бяха подценени създадените по този начин стимули за деклариране на по-близки до действителните стойности на печалбата и приходите на компаниите, което доведе до значителен растеж на приходите. Повишението им спрямо 2006 г. е с 40.3%, като вече са изпълнени 120.7% спрямо планираните приходи. Подобна е ситуацията и при приходите от данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове, чието изпълнение е вече с над 60% по-голямо от предвиденото (трябва да се отбележи, че значението на този данък е значително по-малко).

Другият данък, приходите от когото се повишават съществено, е върху доходите на физическите лица, като нарастването е с 35.2%. Тук прогнозата е малко по-точна, тъй като промяната беше в необлагаемия минимум и в третирането на доходите на чужденците. Все пак до края на ноември са реализирани 109.1% от заложените приходи.

По отношение на разходите практиката през годината е да се задържа финансирането на някои дейности, като изплащането се съсредоточава в края на годината. Все пак растежът на общите разходи достига 10.9% спрямо аналогичния период на 2006 г.. Значителен растеж се наблюдава при капиталовите разходи (29.1%), като целта би трябвало да бъде подобряване на инфраструктурата и създаване на по-благоприятна среда за компаниите в страната.

Като цяло обаче през годината не бяха предприети действия за повишаване на ефикасността на публичните разходи. Стачката на учителите беше показателна за проблемите, които съществуват в публичния сектор - ниски заплати, прекалено раздут щат, липса на човешки и физически капитал, лошо управление и като следствие от това и несъответстващи резултати спрямо изразходваните средства. Особено наложителни са промените в образованието, здравеопазването, публичната администрация, армията, полицията, съдебната система. В областта на средното образование през 2008 г. ще бъдат предприети действия, които би трябвало да подобрят състоянието му. Очакваното оптимизиране на администрацията с 12% през годината също ще допринесе за по-добра ефикасност на разходите. В оставащите сектори обаче не са заявени дори намерения за промени. Това ще означава, че публичните разходи ще продължат да нарастват без да добавят никаква стойност и по този начин ще ограничават потенциала за стопански растеж.

Резултатите от изпълнението на бюджета за първите единадесет месеца на 2007 г. показват, че е било възможно значително намаление на данъците при изпълнение на поставената цел за излишък от около 3% от БВП. Наличието на голям публичен сектор означава, че се отнема значителен ресурс от по-продуктивното му използване и това ограничава създаването и натрупването на капитал и потенциала за по-висок стопански растеж. Именно това трябва да бъде основна цел на правителството - да промени средата за бизнес по начин, който прави страната привлекателна за местни и чуждестранни инвестиции. Част от мерките за това са свързани с повишаване ефикасността на публичните разходи и намаляването на дела им в БВП.