Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета до май

Автор: Димитър Чобанов / 04.07.2008
Оцени тази статия:

Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидираната фискална програма за периода януари-май 2008 г.

 • Общите приходи достигат 11 756.6 млн. лв. - нарастване с 25.1% спрямо аналогичния период на 2007 г.;
 • Данъчни приходи - 9 257.4 млн. лв. - нарастване с 21.8%;
 • Приходите от осигуровки са 2 068.4 млн. лв. - нарастване с 8.5%;
 • Приходи от корпоративен данък - 1 291.4 млн. лв. - нарастване с 30%;
 • Приходи от данък върху доходите на физическите лица - 799.8 млн. лв. - нарастване със 17.6%;
 • Приходи от данък върху добавената стойност - 3 149.8 млн. лв. - нарастване с 32.1%;
 • Приходи от акцизи - 1 471.2 млн. лв. - нарастване с 19%;
 • Получени помощи - 902.8 млн. лв. - нарастване с 313.2%;
 • Общите разходи са 8 127 млн. лв. - нарастване с 11.4%;
 • Разходите за заплати са 1 358 - нарастване с 18.7%;
 • Разходите за текуща издръжка са 1 571.7 млн. лв. - нарастване с 11.4%;
 • Разходи за лихви - 336.8 млн. лв. - понижение с 10.6%;
 • Социалните разходи са 3 283.2 млн. лв. - нарастване с 11.6%;
 • Субсидиите достигат 396.9 млн. лв. - нарастване с 45.5%;
 • Капиталовите разходи са 797.4 млн. лв. - нарастване с 1.2%;
 • Вноската в бюджета на Европейския съюз е 324.2 млн. лв. - нарастване с 28.5%.

В резултат от това се получава излишък в консолидирания бюджет в размер от 3 305.5 млн. лв., а в националния - 2 715 млн. лв.

Поставената цел за излишъка в консолидирания бюджет през 2008 г. според Закона за държавния бюджет е 3% от брутния вътрешен продукт или 1 821.4 млн. лв. БВП вероятно ще надхвърли заложената стойност при приемането на бюджета, което означава, че целта за излишъка ще бъде около 2 млрд. лв. Следователно остават (от изпълнението на бюджета до момента) около 1.3 млрд. лв., които представляват „свръхизлишък".

За какво би могъл да бъде използван този свръхизлишък?

 • Заложените приходи от социално и здравноосигурителни вноски за 2008 г. са 4.8 млрд. лв (включително и от държавата като работодател). Това означава, че осигурителната тежест е могла да бъде намалена с поне една четвърт още в началото на годината.
 • Заложените приходи от данъци върху доходите на физически лица са 2 150 млн. лв. - следователно е възможно ставката по този данък да бъде понижена още в началото на годината на 4%.
 • Заложените приходи от корпоративен данък са 2 128.3 млн. лв. - тоест е било възможно ставката да бъде понижена от 10% на 4% от началото на 2008 г.
 • Заложените приходи от ДДС са 8 190 млн. лв. - следователно е било възможно понижаването на ДДС на 17% от началото на годината.

Всички тези възможни намаления на данъците не биха попречили на изпълнението на целта за бюджетния излишък. От развитието през предходните години е известно, че намалението на осигуровките (при данъците не е по-различно) по време на фискалната година е възможно и изпълнимо. Необходима е единствено политическа воля, а резултатите както в краткосрочен, така и в дългосрочен план са позитивни. Нещо повече - до края на бюджетната година превишението на приходите над разходите ще нарасне още повече (преди да започне предизборното харчене през последното тримесечие), което ще означава, че са възможни дори по-сериозни намаления на данъчните ставк при разумно управление на разходите.