Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Измерванена ефекта от работата на неправителствения сектор По материали от www.policy.lv

15.12.2006
Оцени тази статия:

Много често се поставя въпроса какъв е ефекта от работата на неправителственитеорганизации – как може да се измери тяхната ефективност, има ли смисълот работата им, може ли да оптимизират дейността си.

Защо да измерваме ефекта?
Има много причини. Основната е да се докаже готовността на неправителственитеорганизации (НПО) да предоставят обществени услуги, които са били вобсега на правителството; нещо повече - да се защити способността имда ги предлагат по-добре от държавата.

Правителствените дейностти и предоставянето на обществени услуги:НПО се състезават не само помежду си, но и с други общественни, доброволниорганизации и частни фирми при изпълнението на обществени поръчки. НПОтрябва да демонстрират, че могат да добавят стойност. Например, възможносттада приобщят определена социална група към даден проект или да достигнатдо по-затворени групи в обществото. Затова е необходимо да се изработиопределена система за оценка на НПО, различна от тази на другите сектори,като по този начин неправителствения ясно покаже своята уникалност.

Финансиращи организации: те са основна причина за съществуванетона система за оценка на дейността на НПО. Те искат да се демонстрираефекта от предоставеното финансиране; често искат и информация за миналипериоди за да се докаже ефективността и способността на НПО да извършиопределената работа. Понякога самата НПО иска да има такава информация,която помага при кандидатстване за финансиране.

Вътрешна мотивация: При наличието на информация, относно ефективносттана НПО лесно може да се направят изводи какви мерки да се предприематза подобряване на дейността.

Допълнителни резултати: това са ефектите, които са постигнатипо време на изпълнението на даден проект. Често те са по-важни от крайнатацел, но понякога не са толкова видими и затова подценени. Случва седонорите да се концентрират на желания краен резултат и да възприематмалките неуспехи по време на проекта като провал. Затова организациитетрябва да могат да покажат, че нещо значимо е постигнато – че е изминатопределен път, който добавя стойност към дадения проект или самата организация.

Трудности при измерването

- Дейностти по превенция – организации, чиято основна цел е превенциятачесто не могат да измерят ефекта от дейността си. Успеха в повечетослучаи е нищо да не се случи, което е трудно измеримо. Понякога е труднодори да се определят крайните бенефециенти на програмата (например тинейджърскабременност, употребата на наркотици).
- Липса на информация за очакваните резултати, която да служи като сравнениеслед приключване на проекта за оценка на ефктивността му.
- Влияние на процеса на оценяване по време на проекта – това може дапредотврати нежелани резултати, но може и да пречи на работата на НПО.
- Възприемане на процеса на оценяване като ненужна загуба на време иресурси от страна на мениджърите на НПО.
-Разнообразие на неправителствения сектор – необходими са различни методологииза оценка на ефективността според изискванията на различните типовеорганизации, в зависимост от тяхната структура, размер, дейности и цели.
- Разходи – най-важния от всички въпроси може би е размера на разходитеза оценка. Техния размер трябва да е такъв, че да оправдава усилието.