Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инвестиции и безработица в България

Автор: Георги Аврамов / 01.04.2011
Оцени тази статия:

По-големите инвестиции водят до по-висока заетост, съответно до по-бързо нарастване на реалните доходи. На графиката по-долу е представена връзката между дела на брутни инвестиции в БВП и нивото на безработицата от 2003 до 2010 година. В годините на икономически растеж (от 2003 до 2008), инвестициите нарастваха с по-висок темп от брутния продукт, което водеше до нарастване на търсенето на труд и съответно безработицата намаляваше. Така за 6 последователни години, нарастването на дела на брутните инвестиции в БВП от 21% (2003г.) до 38% (2008г.) доведе до намаляването на безработицата с 8 процентни пункта за същия период. Най-ниското ниво на безработица, според официалната статистика, беше достигнато 2008 година – 6% (най-дясната точка на графиката).  В последващите години ефектите от световната икономическа криза се усетиха в България. От графиката ясно се вижда спадът на дела на инвестициите и последващото нарастване на безработицата.

 

Източник: НСИ

 

Динамиката, която се вижда на графиката, далеч не е уникална и характерна само за   българската реалност. Връзката между инвестициите и безработицата  е известна отдавна на икономистите и управляващите. Всъщност, борбата на различните правителства по света с  икономическата криза се базира на идеята, че държавна намеса в икономиката чрез увеличение на публичните разходи ще стимулира вътрешното потребление и инвестициите,  поддържайки по този начин заетостта. Тази политика, звучаща добре на теория, обаче досега не е проработила в реалността, защото често финансовият ресурс, необходим за фискална експанзия, бива използван по крайно неадекватен или неефективен начин (вижте Успехите и провалите на българските правителства), а самият той е и източник за генериране на корупция.

В действителност, парите, които правителствата харчат за „създаване” на работни места, идват или от данъци или от заеми, но и при двата варианта се взимат от по-продуктивния частен сектор, което ограничава възможностите за инвестиции и по този начин се намалява общия брой на работните места.