Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инфографики: Оценка на доходите и бедността по типови групи

Автор: Петър Ганев, Явор Алексиев / 22.01.2016
Оцени тази статия:

Групиране на населението на 16 и повече години по икономическа активност, образоване и населено място - оценка на доходите и риска от бедност

В представените тук инфографики се фокусираме върху три основни разделителни линии за доходите в България - по икономическа активност, по образование и по големина на населеното място.

В отделни клетки са представени броят на хората, които отговарят на тези критерии, средният еквивалентен доход в тази група, както и рискът от попадане в бедност за хората, които влизат в нея. Инфографиките са част от анализ на ИПИ, който ще бъде представен на 26 януари 2016 г.

Образование и икономическа активност

  • Най-рисковата група са безработните, които (особено ако са с ниско образование) имат изключително ниски доходи и много високи нива на бедност - над 80% за безработните с начално или по-ниско образование и 60% за безработните с основно образование;
  • Най-значимият фактор за бедността е образованието - независимо от икономическата активност на лицата, по-ниското образование се отразява драматично на доходите и риска от бедност;
  • Заетите са групата с най-високи доходи и много ниски нива на бедност - рискът от бедност за заетия с поне средно образование е чувствително под 10%. Въпреки това, в сравнително по-малобройната група на заети с начално или по-ниско образование също се наблюдават високи нива на бедност - над половината от необразованите заети са бедни;
  • При по-ниските нива на образование доходите и бедността при неактивните  са сравними с тези при заетите. Това е едно от обясненията за сравнително ниските нива на икономическа активност сред по-ниско квалифицираните.

Икономическа активност и големина на населеното място

  • Наблюдават се много ниски доходи и високи нива на бедност в малките населени места - всеки трети в селата на практика е беден, което е поне три пъти повече спрямо бедността в големия град;
  • Различията при пенсионерите са сравнимо по-малки както според образованието, така и според големината на населеното място. Това е следствие от солидарната пенсионна система, която силно намалява разликата в доходите между различните групи пенсионери.

 

Бележки и методология

Представените инфографики се базират на т. нар. персонални данни от изследването на НСИ за доходите и условията на живот (EU-SILC) от 2013 г. Детайлните данни от отговорите на всяка една анкета в проучването ни позволява да представим различни разбивки на доходите и факторите за попадане в риск от бедност, които досега не са попадали в обществения фокус.

На инфографиките представяме цялото население на България, което е на 16 или повече години или малко над 6,2 млн. души през 2013 г. На първата представяме разбивката по икономическа активност и образование, а на втората по икономическа активност и големина на населеното място. Всеки български гражданин на 16 или повече години попада в само една позиция във всяка от двете инфографики.

За целите на представянето се използва т.нар. "общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица" (накратко "еквивалентен доход"), който се получава като разделим общия разполагаем нетен доход на всяко домакинство в страната на еквивалентния размер на домакинството. Това се прави, за да могат да бъдат сравнявани различни по големина домакинства - този метод се използва от НСИ и Евростат за оценките на бедността (виж методологичните бележки на НСИ тук).

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/